2010. évi polgári védelmi szervezetek felkészítése


CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFA- ÉS POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET
 
*: 6721 Szeged,Berlini krt.16-18. (/Fax:62/241-201, 62/621-295
E –mail:csmkpve@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
 
 
A Csongrád Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület
által végrehajtott
 
települési polgári védelmi szervezetek
felkészítésének tapasztalatairól
 
 
2 0 1 0.
 
 
 
 1.) A felkészítés és gyakorlat választott témája
 
a.)    Újszentiván község 2010. április 09.
 
- A belterületi vízkár-elhárításba bevonható települési polgári védelmi szervezetek 13 / 1998. (III.6.) BM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő felkészítése.
 
b.)    Deszk község 2010. április 16.
 
- A belterületi vízkár-elhárításba bevonható települési polgári védelmi szervezetek 13 / 1998. (III.6.) BM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő felkészítése.
 
 
2.) A végrehajtás menetének tapasztalatai:
 
a.)    Előkészítés, szervezés
 
A MPVSZ által kiírt pályázat megjelenése után egyesületünk megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóját, akivel közösen meghatározásra került az a két kis település Újszentiván (1624 lakos), és Deszk (3446 lakos), melyeken a belvíz már több évben is gondot okozott és a települési pv. szervezet magasabb szintű, gyakorlattal egybekötött felkészítése a belvízi kárelhárítási feladatokra kiemelt fontosságú szereppel bír. A döntés után 2009. szeptember 28-án felkerestük mindkét település polgármesterét, és tájékoztattuk a polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos felkészítés és gyakorlat elgondolásáról. Mindkét település polgármestere kiemelkedően pozitívan állt a döntéshez, és külön megköszönte, hogy az ő településüket választottuk.
 
Elkészítettük az elméleti és gyakorlati felkészítési ütemterveket, valamint a forgatókönyveket, melyeket a települések polgármesterei hagytak jóvá. Többször folytattunk egyeztető tárgyalásokat a gyakorlatban részt vevő külsős cégek vezetőivel a gyakorlat sikeres végrehajtásához szükséges technikai eszközök igénybevételének lehetőségeiről, és a gyakorlat során végrehajtásra kerülő munkálatok konkrét végrehajtásáról. Előzetesen minden cégtől árajánlatokat kértünk és kaptunk, meghatározásra került az önkormányzatok által biztosított önrész nagysága, így sikeresen elkészítettük a felkészítések pénzügyi tervét, mely az MPVSZ által megítélt pályázati forráshoz igazodott.
 
 
b.)    végrehajtás főbb mozzanatai, (riasztás értesítés, elméleti felkészítés, gyakorlati tevékenység, zárás)
 
Mindkét településen hasonló tematika alapján került végrehajtásra az elméleti és gyakorlati felkészítés az alábbiak szerint:
 
-          Kiképzés helyszíneinek előkészítése
Tanterem berendezése, oktatási segédanyagok kiosztásra történő előkészítése, regisztráció előkészítése.
 
-          Regisztráció
A polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok fogadása, eligazítása, oktatási segédanyagok átadása.
 
-          Megnyitó
Újszentiván és Deszk Község polgármestere, CSM KVI igazgató, CSMKPVE elnöke
 
Elméleti képzés mindkét településen azonos tematika alapján:
 
1. Általános polgári védelmi alapismeretek
 
-          a polgári védelemfeladatai
-          a polgári védelem irányítása
-          a polgári védelem szervezete
-          a lakosság és a polgári védelmi szervezetek riasztása
-          az alkalmazási készenlétbe helyezés szabályai
 
2. Munka- és balesetvédelmi szabályok
 
-          a kárterület felderítése közben betartandó szabályok
-          a műszaki mentés és a kézi munkálatok során betartandó szabályok
-          tűzvédelmi, munkavédelmi ismeretek
-          az egyéni védőeszközök használatának szabályai
 
3. A szervezetekbe beosztottak jogai és kötelezettségei
           
-          a polgári védelmi kötelezettség alá tartozó személyek és a kötelezettség alól mentesülők köre
-          adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési kötelezettség és a polgári védelmi szolgálat
-          felmentés a megjelenési és a szolgálati kötelezettség alól
-          a polgári védelmi szolgálatot teljesítők jogosultságai, a kártérítéshez való jog
-         a polgári védelmi kötelezettség megsértésének szabálysértési és büntetőjogi következményei
 
4. Szakkiképzés
 
-          belvíz elleni védekezési feladatok, a helyi vízkárelhárítás során végrehajtásra kerülő feladatok
 
 
Gyakorlati  képzés:
 
1. Újszentiván:
 
-          A gyakorlat helyszíneinek előkészítése az alábbi mozzanatokra
 
I. Mozzanat:     A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezetek alkalmazási  
 készenlétbe helyezése
                                                          
II. Mozzanat:    A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezetek védekezési 
 munkálatokban történő alkalmazása
 
            III. Mozzanat:   Eredeti helyzet visszaállítása
                                                          
-          A gyakorlatra érkező vendégek fogadása
A gyakorlatra beérkező vendégek és média fogadása
             
-          Tájékoztató a gyakorlat fő mozzanatairól és helyszíneiről.
A Szegedi Polgári Védelmi kirendeltség-vezető röviden ismertette a gyakorlat mozzanatait.
 
-          A gyakorlat alaphelyzetének ismertetése.
Hidro-meteorológiai helyzet és a védekezésben résztvevő erők, eszközök készültségének, az eddig megtett intézkedéseknek ismertetése.
 
-          I. védekezési helyszínen szivattyúzási feladat végrehajtása a telített csapadékvíz-elvezető árokból
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a polgári védelmi kirendeltségek valamint a vízügyi szakmai vezető állomány a polgári védelmi szervezetek részére gyorsított ütemű felkészítést tartott.
 
-          Ingatlan megvédése a vízkártól
A védelemvezető elrendeli a belvíz által veszélybe került ingatlan körbevédését homokzsákkal
 
-          A károsodott csapadékvíz-elvezető árokszakasz helyreállítási munkáinak végrehajtása
 
A védelemvezető irányításával a polgári védelmi szervezetek a károsodott csapadékvíz-elvezető árokszakasz helyreállítási munkálatait megkezdi, a rekonstrukciót végrehajtják, az árokszakaszt eredeti állapotába helyreállítják.
 
-          Élelmezés, ellátás.
 
Az élelmiszer ellátó raj által a gyakorlaton résztvevő állomány természetbeni ellátása.        
                                                       
-          Eredeti helyzet visszaállítása
 
 
2. Deszk:
 
-          A gyakorlat helyszíneinek előkészítése az alábbi mozzanatokra
 
I. Mozzanat:      A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezetek alkalmazási  
  készenlétbe helyezése
                                                          
II. Mozzanat:     A települési rendeltetésű polgári védelmi szervezetek védekezési
  munkálatokban történő alkalmazása
 
            III. Mozzanat:    Eredeti helyzet visszaállítása
                                                          
-          A gyakorlatra érkező vendégek fogadása
A gyakorlatra beérkező vendégek és média fogadása
 
 
             
-          Tájékoztató a gyakorlat fő mozzanatairól és helyszíneiről.
A Szegedi Polgári Védelmi kirendeltség-vezető röviden ismertette a gyakorlat mozzanatait.
 
-          A gyakorlat alaphelyzetének ismertetése.
Hidro-meteorológiai helyzet és a védekezésben résztvevő erők, eszközök készültségének, az eddig megtett intézkedéseknek ismertetése.
 
-          I. védekezési helyszínen szivattyúzási feladat végrehajtása a telített csapadékvíz-elvezető árokból
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a polgári védelmi kirendeltségek valamint a vízügyi szakmai vezető állomány a polgári védelmi szervezetek részére gyorsított ütemű felkészítést tartott.
 
-          Deszk Maros u. – Kossuth köz közötti zárt becsatlakozó csapadékvíz-elvezető árok gépi tisztítása
A meghatározott árokszakasz gépi tisztítása Renault Kerax komplett csatornatisztító tehergépkocsival
 
-          Ingatlan megvédése a vízkártól
A védelemvezető elrendeli a belvíz által veszélybe került ingatlan körbevédését homokzsákkal
 
-          A károsodott csapadékvíz-elvezető árokszakasz helyreállítási munkáinak végrehajtása
A védelemvezető irányításával a polgári védelmi szervezetek a károsodott csapadékvíz-elvezető árokszakasz helyreállítási munkálatait megkezdi, a rekonstrukciót végrehajtják, az árokszakaszt eredeti állapotába helyreállítják.
 
-          Élelmezés, ellátás.
 
Az élelmiszer ellátó raj által a gyakorlaton résztvevő állomány természetbeni ellátása.       
                                                        
-          Eredeti helyzet visszaállítása
 
 
A gyakorlatok zárása:
 
Mindkét településen a gyakorlatok zárását és értékelését a települések polgármesterei, (Deszken az alpolgármester) valamint a megyei igazgató (Deszken helyettese) tette meg, valamint Újszentiván településen Dr.Endrődi István ny.pv.ezredes, MPVSZ elnök is értékelte a gyakorlatot. 
 
c.)    A polgármester tevékenysége
 
Újszentivánon a polgármester egész nap végigkövette az eseményeket, kint volt a helyszínen, irányította az embereket, koordinálta a munkálatokat. Deszken az alpolgármester követte végig a gyakorlatot, sőt még aktívan részt vett a munkálatokban is a többi pv. szervezetbe beosztott személlyel közösen.
 
 
 
d.)    A felkészítés fogadtatása, (önkormányzatok, résztvevők, lakosság),
 
Mindkét településen a polgármesterek pozitívan fogadták a gyakorlatot. Az önkormányzati dolgozók aktívan részt vettek a gyakorlatban, a résztvevő beosztott állomány visszajelzései alapján elmondható, hogy úgy érzik új, éles helyzetben jól használható szakmai fogásokat tanultak, új ismeretek hasznukra válnak későbbi munkájuk során. A lakosság érdeklődve fogadta a gyakorlat végrehajtását, többen mondták, hogy szükség van arra, hogy a beavatkozó állomány szakmai felkészültsége megfelelő legyen, mert gyorsabban, és hatékonyabban tudnak majd végrehajtani egy kárelhárítási munkafolyamatot, megelőzve, vagy csökkentve ezzel a másodlagos károk kialakulásának veszélyét.
 
 
e.)    A média érdeklődés
 
Mindkét gyakorlatra a CSMKVI sajtóreferense meghívta a regionális és helyi média képviselőit. A gyakorlatokon megjelent médiumok: Magyar Rádió, Telin TV, MTV Szegedi Körzeti Stúdió, Dél-Magyarország, Délvilág.
 
3.) A végrehajtásban résztvevő más szervek (önkéntes, hivatásos)
 
  • Szeged és környéke Vízgazdálkodási Társulás               2 fő
  • TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.                 2 fő
  • Tóth László vállalkozó                                                   2 fő
  • BONT-ÁS Bt.                                                               2 fő
 
 
 4.) A résztvevők száma, ahol több település vett részt, településenként (települési törzs állománya, pv szervezetek fajtája, beosztottak létszáma, a résztvevők összlétszáma, a település lakosainak száma, a kiosztott védőfelszerelés, db)
 
a.)    Újszentiván (Lakos szám: 1624) Résztvevők összlétszáma: 41 fő
 
-          Települési parancsnokság 5 fő
-          Riasztó őrs 2 fő
-          Műszaki mentő kézi 9 fő
-          Élelmiszer ellátó raj 10 fő
 
 
b.)    Deszk (Lakos szám: 3446) Résztevők összlétszáma: 43 fő
 
-         Települési parancsnokság 5 fő
-          Riasztó őrs 2 fő
-          Műszaki mentő kézi raj 9 fő
-          Élelmiszer ellátó raj 10 fő
 
Kiosztott védőfelszerelések:            Védőmunkaruha                    26 klt.
                                                     Munkavédelmi sisak              26 db.
Munkavédelmi kesztyű          2 X 25 db.
Láthatósági mellény              26 db.
 
 
 
5.) A felkészítésre felhasznált anyagi eszközök:
 
-         a szerződésben biztosított támogatás összege: 2 X 300.000 Ft.-
 
-         a hozzáadott érték: az elméleti felkészítésben résztvevő előadókat a CSMKVI biztosította, az önkormányzatok biztosították az elméleti és gyakorlati felkészítés helyszínét, valamint a gyakorlatokat záró ebédet
 
-         a társadalmi hasznosulási növekmény értéke: A résztvevő állomány a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, és olyan elméleti képzést kaptak, melyek éles helyzetben úgy gondolom elősegíti a gyorsabb, hatékonyabb vízkár-elhárítási munkálatok végrehajtását.
 
-          a gyakorlat során végzett hasznos munka, fajtája, becsült értéke: Mindkét településen a gyakorlatok végrehajtására olyan helyszínek kerültek kijelölésre, melyek egy nagyobb esőzés során többször gondot okoztak a településeknek, sűrűn be kellett avatkozni, többször konkrét védekezési munkálatokat kellett az adott helyszínen végrehajtani. A gyakorlatok tervezésekor olyan munkálatok végrehajtása került meghatározásra, melyek befejezésével jelentősen javulnak a kijelölt árokszakaszok vízelvezető képessége. A munkálatok során újraszintezés, árokkotrás, új átereszek létesítése, mederburkolás, valamint átereszek mosatása is megtörtént, így elmondható, hogy ezen árokszakaszok teljes rekonstrukciója a gyakorlat befejeztével megtörtént.
 
 
6.) A foglakozáson jelenlévő érdeklődők
 
-         Dr.Endrődi István ny.pv.ezredes, MPVSZ elnöke
 
-         Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, helyettese, polgári védelmi kirendeltség-vezetők
 
7.) Összegzett következtetések, javaslatok, kérések.            
 
A településeken végrehajtott elméleti és gyakorlati felkészítések elérték azt a célt, melyet a tervezés során kitűztünk. A települési pv. szervezetek beosztott állománya tervezett felkészítése és gyakoroltatása a CSMKVI Szegedi Polgári Védelmi Kirendeltsége részére végrehajtásra került. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a felkészítéseknek és a gyakorlatoknak a célja nem a bemutató jelleg, hanem a pv. szervezetbe beosztott személyek tényleges szakmai gyakoroltatása és felkészítése volt egy éles helyzetben végrehajtásra kerülő vízkár-elhárítási feladat magasabb szintű szakmai ellátására, így a hangsúlyt a konkrét munkálatok végrehajtására, a szivattyúzási feladatok készségszintű elsajátítására, valamint egy ingatlan homokzsákkal történő bevédésének végrehatására helyeztük. A rendelkezésünkre álló idő, és a betervezett munkaállomásokon végrehajtásra került feladatok sokrétűsége nem tette lehetővé, hogy más társszervet (HÖT, OMSZ, Vöröskereszt, ÁNTSZ) is bevonjunk a gyakorlatba, így a települési pv. szervezetek állományát folyamatosan foglalkoztattuk és gyakoroltattuk.
 

Szeged, 2010. május 10.                                                      
Krám István pv. őrnagy sk.
                                                                                                    CSMKPVE Elnök