A CSMKI gazdálkodása


A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodása


Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodása
 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az A-183/1/2012. sz. módosított Alapító Okirat szerint 2012. április 1-jétől a Csongrád Hivatásos Tűzoltóság, a Hódmezővásárhely Hivatásos Tűzoltóság, a Makó Hivatásos Tűzoltóság, a Szeged Hivatásos Tűzoltóság, a Szentes Hivatásos Tűzoltóság általános jogutódja. 
 
A Csongrád MKI vállalkozási tevékenységet nem végez.
 
A Csongrád MKI gazdálkodási feladatait a Gazdasági igazgató-helyettesi Szervezet végzi 18 fővel az alábbiak szerint:
 
Gazdasági igazgató-helyettesi Szervezet
 
1.            A gazdasági igazgató-helyettes ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, valamint az Informatikai Osztály tevékenységének irányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert.
2.            A Gazdasági igazgató-helyettesi Szervezet:
a)     részt vesz az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében;
b)     gondoskodik az Igazgatóság szerződéses kötelezettségeinek betartásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról;
c)     szakterületét érintően irányítja a helyi szervek tevékenységét;
d)     végrehajtja a szakterületre vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzókban előírt feladatokat.
 
1. Költségvetési Osztály
3.            Közgazdasági szakterületen:
a)      a jogszabályok alapján összeállítja az Igazgatóság költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
b)      előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, szükség esetén végrehajtja azok módosítását;
c)      elkészíti a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokat;
d)      elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
e)      felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
f)        felügyeli az önkormányzati tűzoltóságok gazdálkodását, közreműködik a normatív támogatás felhasználásának ellenőrzésében;
g)      az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázatok, támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekben, az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetekkel kapcsolatos támogatások előkészítésében, valamint a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;
h)      végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
i)        közreműködik pályázatok, beszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
j)        teljesíti a személyi juttatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;
k)      határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;
l)        végrehajtja az államkincstárral szükséges egyeztetéseket;
m)    gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.
n)      Ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
o)      Nemfizetők esetében intézi a felszólítások végrehajtását.
 
4.            Számviteli szakterületen:
a)      összeállítja az Igazgatóság beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
b)      gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről;
c)      elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
d)      felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért.
e)      figyelemmel kíséri a bírság bevételek, illetve a végrehajtási eljárásokból származó bevételek teljesüléseket;
f)        teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
g)      gondoskodik az Igazgatóság bevételeinek beszedéséről;
h)      felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 
2.  Műszaki Osztály
 
5.            Az anyag, eszköz, élelmezés és ruházati ellátási szakterületen:
a)      tervezi és a BM OKF részére felterjeszti az Igazgatóság technikai eszköz és anyagszükségletét;
b)      végrehajtja az Igazgatóság szintű technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat;
c)      tervezi és koordinálja az irodabútor ellátást;
d)      közreműködik a helyi szervek és polgári védelmi szervezetek nemzeti védekezés időszaki anyagi, technikai szükségleteit tartalmazó igény-bejelentési terv összeállításában,
e)      javaslatot tesz a tűzoltó- és polgári védelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítésére, valamint rendszerből történő kivonására;
f)        végrehajtja a hatáskörébe tartozó beszerzéseket;
g)      intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátását, vezeti ezek nyilvántartásait;
h)      kezdeményezi a keletkezett károk kivizsgálását és a kártérítési eljárás lefolytatását;
i)        ellenőrzi a személyi állomány öltözködésének színvonalát, valamint a kifizetett ruházati illetmények felhasználását és elszámolását (ruházati szemle), melyről jelentést küld a BM OKF Műszaki Főosztály részére;
j)        szervezi és végrehajtja az élelmezési ellátás feladatait, megszervezi a védőital-ellátást.
 
6.            A gépjármű és tűzoltó technikai szakterületen: 
a)      összeállítja az Igazgatóság technikai eszközeinek és anyagainak fejlesztési és beszerzési terveit;
b)      végrehajtja az Igazgatóság hatáskörébe tartozó polgári védelmi- és tűzoltótechnikai eszközök beszerzését, nyilvántartását, üzemeltetését és üzembentartását, valamint selejtezését és értékesítését;
c)      szervezi az erre kötelezett polgári- és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát;
d)      végrehajtja a tűzoltóságnál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotának ellenőrzését;
e)      regisztráció alapján végzi a tűzoltó-technikai felszerelések javítását, felülvizsgálatát;
f)        ellátja az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok járműállománya nyilvántartásának felügyeletét és ellenőrzését a Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség közreműködésével;
g)      végrehajtja az Igazgatóság járműállományának üzemeltetési és üzembentartási feladatait, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat;
h)      tervezi és vezeti a megyei igazgatóság járműállományának Jármű Nyilvántartási Jegyzék kivonatait;
i)        gondoskodik az ügyintézői gépkocsivezetők vizsgáztatásáról, engedéllyel való ellátásáról és azok nyilvántartásáról;
j)        végzi a közúti járműbalesetek és közlekedési kihágások kivizsgálásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
k)      végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos ügyintézést;
l)        nyilvántartja a KMSZ és a KML szakfelszereléseit, és koordinálja az időszakos ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat;
m)    folyamatosan adatokat szolgáltat a díjmentes úthasználatra jogosult járművekről;
n)      teljesíti a cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére.
 
7.            Az elhelyezési és ingatlangazdálkodási szakterületen: 
a)            végzi az Igazgatóság használatában lévő ingatlanok nyilvántartását, felterjeszti a BM OKF részére az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;
b)            végzi a területi lakásgazdálkodási feladatokat;
c)            előminősíti és véleményezi a munkáltatói kölcsön igényléseket, és felterjeszti a BM OKF-re;
d)            végzi az Igazgatóság használatában lévő ingatlanállomány üzemeltetését, és elvégezteti a felújítási és karbantartási feladatokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;
e)            közreműködik a BM OKF által központilag finanszírozott ingatlan építési- és felújítási munkában;
f)              részt vesz az intézményi beruházások és felújítások üzembehelyezési és átadás-átvételi eljárásain.
 
3. Informatikai Osztály
 
8.            Végzi az Igazgatóság informatika, térinformatikai és távközlési szakmai felügyeletét.
9.            Szervezi az Igazgatóság és helyi szervei távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket.
10.        Felterjeszti az elöljáró szerv részére az informatikával, térinformatikával és a távközléssel kapcsolatos fejlesztési terveket.
11.        A térinformatikai és távközlési szakterületen:
a)      térinformatikai támogatást nyújt szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;
b)      működteti a BM OKF-től kapott térinformatikai eszközöket, gondoskodik a központilag biztosított digitális térképek letöltéséről, valamint a szakterületi igények és a rendelkezésre álló digitális térképi adatok alapján térképek publikálásáról;
c)      külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő megyei szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;
d)      Szervezi és irányítja az Igazgatóság vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszereinek üzemeltetését, biztosítja azok folyamatos üzemképességét;
e)      Működteti az Igazgatóság rádió hírrendszerét, koordinálja a technikai ellátás megyei feladatait, szervezi az Igazgatóság, valamint a hivatásos tűzoltóparancsnokságok, önkormányzati, valamint az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok EDR eszközeinek meghibásodásával, javításával kapcsolatos feladatait,
f)        Felügyeli a veszélyhelyzeti rádiórendszer működését, jelzi a rendszerszintű meghibásodást a BM OKF felé.
g)      Nyilvántartást vezet a vezetékes- és vezeték nélküli híradástechnikai eszközökről.
h)      A BM OKF által megkötött GSM szolgáltatási szerződés alapján munkáltatói és dolgozói szerződést köt.
i)        Tervezi és szervezi a gyakorlatok híradó biztosítását,
 
 
12.        Az informatikai szakterületen:
a)      biztosítja az Igazgatóság részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését;
b)      gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról;
c)      végzi az Igazgatóságnál és szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózattal (a továbbiakban: NTG) kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;
d)      gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer Igazgatóság szintű üzemeltetéséről;
e)      biztosítja az Igazgatóság informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;
f)        gondoskodik az információvédelemmel kapcsolatos előírások betartásáról.
g)      végzi az IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását;
h)      gondoskodik a számítástechnikai beruházási igények koordinálásáról, javaslatot dolgoz ki a beszerzésre vonatkozóan.
i)        biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai rendszerek elérhetőségét.
j)        szakterületi igényeknek megfelelően alkalmazásfejlesztési, adatbázis tervezési és IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) rendszerintegrátori feladatokat lát el.
k)      karbantartja az Igazgatóság internetes honlapját.
l)        ellátja a riasztó tájékoztató rendszerek szakfelügyeletét
m)    végzi a MoLaRi rendszer működtetésével, üzemeltetésével  és használatával kapcsolatos feladatokat.
n)      felügyeli a végrehajtott szirénapróbákat.
o)      a lakosságriasztó és tájékoztató rendszerek üzembiztonságának érdekében napi kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, valamint az áram- és távközlési szolgáltató szakembereivel.