Alapszabály


 

Csongrád Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület
H-6721 Szeged, Berlini körút 16-18.
 
 

Nytsz.: 2/2009.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFA- ÉS POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
SZEGED
 
2009

 
amely abból a célból készült, hogy az I. fejezet 1.1. pontban megjelölt alapító tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61. §.-a, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -2. §-ai alapján jogi személyként működő egyesületet hoznak létre, az alábbiak szerint.
 
A Csongrád Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület (a továbbiakban CSMKPVE) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő társadalmi szervezet.
 
A CSMKPVE a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján, az Alapszabályban foglalt célok elérésére alakult, valamint jelen elfogadott Alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és a céljai eléréséért támaszkodik a lakosságra, a gazdálkodó és társadalmi szervezetekre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat.
 
 
I.
Általános rendelkezések
 
1.1 Az alapító tagok:             
1.          Tóth Emília
2.          Vígh Jánosné
3.          Kis Eleonóra
4.          Krám István
5.          Varga István
6.          Tátrai János
7.          Hallai Zsolt
8.          Balázs Gábor
9.          Sarnyai Tibor
10.      Berecz György
11.      Tánczos Ildikó
12.      Csáky Tamás
13.      Kató Sándor
14.      Tomatás Ferenc
15.      Tomatásné Iván Katalin
16.      Kószó László
17.      Varga Ádám Ferenc
18.      Ördög István
19.      Nagy Zoltán
 
 
1.2       Az Egyesület neve:  Csongrád Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület
1.3       Az Egyesület rövidített neve:            CSMKPVE
1.4       A CSMKPVE székhelye:                6721 Szeged, Berlini körút 16-18.
1.5       Működési területe:                          Csongrád megye közigazgatási területe.
 
 
 

II.
Az egyesület célja
 
Az egyesület az Alkotmánnyal összhangban az alábbi célok megvalósítása érdekében jött létre:
 
2.1       A CSMKPVE célja: a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés.
 
2.2       A CSMKPVE segíti Csongrád megye állampolgárainak katasztrófavédelmi, polgári védelmi, és egyéb humanitárius feladatokra történő felkészítését, az állampolgárok önvédelmi képességének kialakítását, hogy képesek legyenek önmaguk és mások életének, vagyontárgyainak védelmezésére elemi csapások, természeti és civilizációs katasztrófák, valamint fegyveres összeütközések alkalmával.
 
2.3       Az CSMKPVE céljai megvalósítása érdekében együttműködésre törekszik a hivatásos katasztrófavédelmi, polgári védelmi területi szervekkel, megyei és helyi védelmi bizottságokkal és önkormányzatokkal, továbbá a humanitárius és más társadalmi szervezetekkel.
 
2.4       A CSMKPVE célja, hogy a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok végrehajtásában segítse a települések lakosságát, kialakult veszélyhelyzetekben a települési önkormányzatok védekezési munkáiban aktív közreműködést vállal.
 
 
III.
A CSMKPVE feladata
 
3.1       A CSMKPVE fő feladata az Alkotmányban, a honvédelemi, katasztrófa- és polgári védelmi törvényben foglaltak alapján segíteni az emberi élet és a lakosság anyagi javainak védelmét.
 
3.2       Az Egyesület segítséget nyújt a lakosság polgári védelmi, tűzvédelmi és katasztrófák elleni védekezésre történő felkészítésében.
 
3.3       Segíti a hivatásos katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervek lakosságtájékoztatási feladatainak megvalósítását, forrásai felhasználásával tájékoztató anyagokat dolgoz ki és terjeszt.
 
3.4       Az állampolgárok körében népszerűsíti a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok önkéntes vállalását.
 
3.5       Kiemelt feladatként kezeli a tanulóifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek szélesítését. Részt vesz a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében és végrehajtásában.
 
3.6       Ápolja és megszilárdítani törekszik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi hagyományőrző tevékenységet. Részt vesz az ez irányú megemlékezések lebonyolításában.
 
 
IV.
A CSMKPVE együttműködése
 
 
4.1       A CSMKPVE céljai megvalósítás és tevékenysége (katasztrófa- és polgári védelmi feladatai) során együttműködésre törekszik a megyei és helyi Védelmi Bizottságokkal illetve ezen szervek munkacsoportjaival.
 
4.2       Együttműködési megállapodásban rögzíti, és rendszeresen összehangolja feladatait a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.
 
4.3       Együttműködik más megyék katasztrófavédelmi, polgári védelmi társadalmi szervezeteivel, az ezen szerveket tömörítő Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel és a különböző humanitárius feladatokat ellátó társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, önkéntes társulásokkal.
 
4.4       Együttműködésre törekszik a szomszédos országok katasztrófavédelmi, polgári védelmi társadalmi szervezeteivel.
 
 
V.
A CSMKPVE szervezete, a tagok jogai és kötelességei
 
5.1       Az Egyesület tagsága
 
A CSMKPVE tagja lehet minden cselekvőképes természetes személy, valamint minden, az Egyesület céljait elfogadó társadalmi szervezetvagy más jogi személy, minden gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e jogi személyiséggel.
 
5.2       A CSMKPVE-nek:
 
 • alapító,
 • rendes,
 • tiszteletbeli, valamint
 • pártoló tagjai vannak.
 
a.)        ALAPÍTÓ TAG lehet:
 
·         bármely természetes, vagy jogi személy, aki a CSMKPVE alapításában tevékenyen közreműködött
 
b.)        RENDES TAG lehet:
 
·         bármely természetes, vagy jogi személy, aki a CSMKPVE célkitűzéseivel egyetért, azok megvalósításáért aktívan dolgozik és rendszeresen fizeti a Közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat,
·         belépési szándékát írásban az Egyesület Elnökségnél bejelenti, és a belépési nyilatkozat kitöltésével megerősíti,
·         a jogi személy képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait. Jogi személy tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a természetes személyeket megillető jogokkal és kötelezettségekkel.
 
c.)        TISZTELETBELI TAG lehet:
 
·         Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a személy, aki a polgári védelem és katasztrófavédelem területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.
·         A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
·         Tiszteletbeli tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
 
d.)       PÁRTOLÓ TAG lehet:
 
·         Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
·         A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag természetes személy, vagy a jogi személy képviselője részt vehet az Egyesület Közgyűlésein, nincs szavazati joga, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
·         A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
 
5.3    A tagok felvétele
 
Az Egyesület céljait elfogadó természetes személyek, társadalmi szervezetvagy más jogi személy, gazdasági társaság a tagfelvételét írásban az Elnökséghez terjeszti elő. Az elnökség a tagfelvételről a soron következő elnökségi ülésen dönt. A tagfelvételhez az Elnökség egyhangú döntése szükséges. Amennyiben az Elnökség a tagfelvételt elutasítja a jelentkező az Elnökség Határozata kézhezvételétől számított 30 napon belül a CSMKPVE Közgyűléséhez fordulhat jogorvoslatért.
 
5.4       A tagok jogai és kötelességei
 
5.4.1    A tagok jogai:
 
a) Az alapító és rendes tagok a CSMKPVE különböző tisztségeire választhatók.
 
b) A pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt az Egyesület rendezvényein. Tisztségre nem választhatók, egyebekben jogai megegyeznek a rendes tagokéval.
 
c) Tájékoztatót kérhetnek az Egyesület tevékenységéről, helyzetéről, a Közgyűlésen és különböző rendezvényeken felszólalhatnak, javaslattal élhetnek.
 
d) Élhetnek az Egyesület által biztosított szolgáltatásokkal, használhatják az Egyesület eszközeit.
 
e) Többségi döntéssel szembeni ellenvélemény esetén jogában áll véleményét a rendezvény jegyzőkönyvében szó szerint rögzíttetni.
5.4.2    A tagok kötelességei
 
a) az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően segíteni az Egyesület céljainak megvalósulását.
 
b) meghatározott rendszerességgel fizetni a tagsági díjat.
 
c) Az Alapszabály, valamint az Egyesület vezető szervei (Közgyűlés, Elnökség) rendelkezéseinek, határozatainak betartása.
 
5.5 A tagsági viszony megszűnése
 
A tagság megszűnik:
 
·         kilépéssel,
·         törléssel,
·         kizárással,
·         természetes személy halálával,
·         jogi személy megszűnésével,
·         a CSMKPVE feloszlásával.
 
A kilépési szándékot indoklás nélkül az Elnökségnek írásban be kell jelenteni.
 
Törölhető a tag a nyilvántartásból, ha írásbeli figyelmeztetés ellenére az éves esedékességtől számított 6 hónapig tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti. A törlésről az Elnökség határoz.
 
Az Elnökség kizárhatja a tagot ha:
 
a) az Alapszabály előírásait durván megsérti és ezáltal veszélyezteti a CSMKPVE működését, illetve rombolja tekintélyét,
 
b) a tagtársaival összeférhetetlen és magatartásával akadályozza a kölcsönös együttműködést,
 
c) bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélte.
 
A tagság kizárással és törléssel történő megszűntetése ellen az Elnökség határozata kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a CSMKPVE Közgyűléséhez. A Közgyűlés döntése ellen a bírósághoz lehet fordulni.
 
 
A kizárt tag a CSMKPVE-be való újbóli felvételét a kizárástól eltelt 3 év után kérheti.
 
5.6. A közgyűlés
 
5.6.1. A CSMKPVE legfőbb szerve a tagok összessége a közgyűlés, mely szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
 
5.6.2.   A Közgyűlés összehívására az Elnökség jogosult. Az érdekelteket 15 nappal előbb írásban - a tervezett napirendi pontok megjelölésével - az Elnökség értesíti.
 
5.6.3.   Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kívánja, illetve ha a bíróság ezt elrendeli.
5.6.4. A Közgyűlésen részt vesznek és szavazati jogukat gyakorolják:
 
- az Elnök
- az Elnökség tagjai,
- az Egyesület alapító tagjai
- az Egyesület rendes tagjai
 
A Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek:
 
·         az egyesület tiszteletbeli, valamint pártoló tagjai (jogi személyiséggel rendelkező szervezet 1 fővel képviseltetheti magát a közgyűlésen)
·         a meghívottak
 
5.6.5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele részt vesz. Ha a Közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, legkésőbb 21 napon belül - az eredeti napirendi pontokkal - új Közgyűlést kell összehívni. A megismételt Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada jelen van, és a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagokat figyelmeztette a Közgyűlés összehívója.
 
5.6.6. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az elnökségi tag, vagy a Közgyűlés által megválasztott “levezető elnök” vezeti. A Közgyűlés nyilvános, azon szavazati és tanácskozási jog nélkül bárki részt vehet, aki a tanácskozás rendjét magára nézve elfogadja.
 
5.6.7. A Közgyűlés napirendjét az Egyesület Elnöksége terjeszti elő.
 
5.6.8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 
·         a Közgyűlés napirendjének megállapítása, elfogadása
·         az Alapszabály elfogadása és módosítása,
·         az Elnökség beszámolójának elfogadása, az éves költségvetés meghatározása, valamint az Egyesület munkatervének tárgyalása és elfogadása
·         a CSMKPVE távlati munkaprogramjainak tárgyalása és elfogadása,
·         az Egyesület elnöke és az elnökségi tagok megválasztása, visszahívása szavazással,
·         döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondásáról
·         a CSMKPVE költségvetésének megvitatása és jóváhagyása,
·         döntés a CSMKPVE tagsági díj mértékéről,
·         az állami és társadalmi szervezetekkel való együttműködés elveinek meghatározása,
·         a Közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőinek, jegyzőkönyvvezetőjének, meghatározott esetekben szavazatszámlálóknak a megválasztása,
·         minden olyan kérdés amit hatáskörébe von.
 
5.6.9. A Közgyűlés üléseiről és az Elnökség üléseiről "Jegyzőkönyv"-et kell készíteni. Ebben rögzíteni kell az elhangzottak tartalmi összefoglalását és a határozatok szó szerinti szövegét. Személyi döntés esetén az érintett nevét is fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvek őrzéséről és nyilvántartásba vételéről az Elnökség gondoskodik. A Közgyűlés jegyzőkönyvét az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
 
5.6.10. A javaslattevő kérésére a Közgyűlés határozatától eltérő véleményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 
5.6.11. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Alapszabály megalkotásához, módosításához, a CSMKPVE távlati terveinek és éves beszámolójának elfogadásához, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondásáról a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők legalább 2/3-ának "igen" szavazata szükséges.
 
5.6.12. Az CSMKPVE Elnökségi tagjait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választják. A Közgyűlésen a szavazásra jogosultak - a választás előtt - indítványt tehetnek a titkos szavazásra. Ezen indítvány felett a szavazásra jogosultak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.
 
5.7. Az Egyesület éves bevétele tervezetten sem haladja meg az Ötmillió forintot, ezért felügyelő szerv létrehozására nem köteles. Amennyiben az éves bevétel meghaladná az Ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
 
 
5.8. Az ügyintéző - képviselő szerv: az Elnökség, és annak tevékenysége
 
5.8.1    Az Egyesület vagyonának kezelője és legfőbb ügyintéző szerve a szavazati joggal rendelkező tagok (mint Közgyűlés) által választott három tagú Elnökség.
 
5.8.2.   Az Elnökség tagjainak megbízatása 5 éves határozott időtartamra szól, mely időtartam lejárta után az Elnökség tagjai újraválaszthatók. Megszűnik a tisztségviselői megbízás visszahívással, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással. Az Elnököt és az elnökség tagjait, valamint az elnökségi tagság megszűnése esetén az új tagot jelen Alapszabálynak megfelelően a Közgyűlés választja. Az Egyesület Elnöke és az Elnökség tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.
 
Az Egyesület elnöke:                     Krám István
Az Egyesület elnöksége tagjai :      Kató Sándor
                                                    Tóth Emília
 
5.8.3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer, ülésezik. Összehívásáról az Elnök gondoskodik. Az ülések helyéről, időpontjáról, napirendjéről az Elnök, távollétében az bármelyik elnökségi tag dönthet. Az összehívás írásbeli meghívóval történik, amelyet legalább az ülés előtt 15 nappal kézbesíteni kell a meghívottaknak.A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét.
 
5.8.4. Az Elnökség csak mindhárom tagjának jelenléte esetén lehet határozatképes. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül meg kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az értesítés és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie.
 
5.8.5. Az Elnökség ülését az Elnök vezeti le. Határozatait, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 
5.8.6. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon a CSMKPVE bármely tagja részt vehet. Az Elnök - szakértőként, tanácskozási és véleményezési joggal - külső személyeket is meghívhat.
 
5.8.7. Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell az elhangzottak tartalmi összefoglalását és a határozatok szó szerinti szövegét. Személyi döntés esetén az érintett nevét is fel kell tüntetni. Az Elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet az Egyesület Elnöke vezeti és az Elnökség mindhárom tagjának együttes aláírásával hiteles. A jegyzőkönyvek őrzéséről és nyilvántartásba vételéről az Elnökség gondoskodik.
 
5.8.8.   Az Elnökség legfontosabb feladata, hogy ügyrendjének megfelelő módon döntsön az Egyesület vagyonának, célnak megfelelő felhasználásáról. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles a közgyűlés részére tájékoztatást adni, az addig végzett munkáról, így különösen a vagyon kezeléséről, felhasználásáról.
 
5.8.9.Az elnök, elnökségi tag mandátuma megszűnik:
·         visszahívással,
·         az elnök, elnökségi tag lemondásával,
·         az elnök, elnökségi tag halálával,
·         ha az elnököt, elnökségi tagot a közügyek gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta.
 
5.8.10. Az Elnök és az elnökségi tagok visszahívásánál alkalmazandó szabályok:
 
·         A visszahívást kezdeményezheti a Közgyűlés és az Elnökség bármely tagja.
·         A visszahívási javaslatot indoklással kell ellátni.
·         A visszahívási javaslatról a soron következő közgyűlésen dönteni kell.
·         A visszahívásról ez esetben is a Közgyűlés dönt a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával.
 
Az Elnök, és az elnökségi tagok visszahívásának okai:
 
a) magatartásával, cselekedeteivel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott és a CSMKPVE Alapszabályában rögzített előírásait durván megsérti és ezáltal veszélyezteti a CSMKPVE működését, illetve rombolja tekintélyét,
b) a tagtársaival összeférhetetlen és magatartásával akadályozza a kölcsönös együttműködést,
c) bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélte.
 
A visszahívott a Közgyűlés határozata ellen a Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
 
Visszahívás esetén a visszahívott személy pótlására az Alapszabály szerinti választási eljárást kell követni.
 
Az Elnökség feladata és hatásköre:
 
 • A Közgyűlés két ülése közötti időszakban az Alapszabály szerint, a Közgyűlés határozatai, döntései alapján irányítja a CSMKPVE életét és tevékenységét,
 • gondoskodik az Alapszabály betartásáról, a CSMKPVE közgyűlési és elnökségi határozatainak végrehajtásáról,
 • előkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az éves munkatervet, összeállítja a CSMKPVE éves költségvetését, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést,
 • szervezi és felügyeli a CSMKPVE propaganda tevékenységét,
 • rendszeres kapcsolatot tart fenn a katasztrófavédelem hivatásos - országos, fővárosi, megyei, - illetve ágazati szerveivel, az együttműködés keretében történő, észszerű feladatmegosztás és a polgári védelmi célok és feladatok érvényesítése érdekében,
 • megkülönböztetett figyelmet fordít a CSMKPVE vagyonának kezelésére, a Közgyűlés által meghatározott irányelvek és határozatok, illetve az éves költségvetés figyelembe vételével, a hatályos jogszabály szerint összeállítja, közzéteszi a CSMKPVE éves beszámoló jelentését és biztosítja a nyilvános betekintés lehetőségét.
 • szervezi és ápolja a CSMKPVE kapcsolatait és együttműködését más, rokon szellemiségű szervezetekkel, a megkötött megállapodásokat jóváhagyásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti,
 • kidolgozza a Közgyűlés napirendjét és a Közgyűlés elé terjeszti, valamint előkészíti és gondoskodik a megtartásáról.
 • tapasztalat cseréket, tudományos konferenciákat szervez.
 • tervezi, szervezi az Egyesület hagyományápoló tevékenységét, figyelemmel kíséri és szervezi az Egyesületet érintő pályázatok kidolgozását,
 • szervezi az Egyesület közreműködését a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken, rendezvényeken.
 • munkájáért a közgyűlésnek tartoznak felelősséggel.
 
Az Elnök:
 
·          A CSMKPVE Elnökea Közgyűlés által történt megválasztás alapján látja el tisztségét,
·          két Közgyűlés között, a Közgyűlés határozatai, döntései szerint irányítja az Elnökség tevékenységét,
·         előkészíti és összehívja a CSMKPVE Közgyűlését és Elnökség üléseit,
·         részt vesz, elnököl a CSMKPVE Közgyűlésén és az Elnökség ülésein, jegyzőkönyvet vezet az Elnökségi ülésekről.
·         megköti a CSMKPVE együttműködési megállapodásait,
·         képviseli a CSMKPVE-t kiemelkedő jelentőségű társadalmi, nemzetközi szervezetek ülésein, tanácskozásain, fogadásain, állami ünnepeken, országos hivatalos és társadalmi ünnepségeken,
·         elnököl a CSMKPVE ünnepi ülésein, ünnepségein, rendezvényein,
·         aláírja a CSMKPVE nevében megkötött megállapodásokat,
·         irányítja a CSMKPVE munkáját,
·         közvetlen kapcsolatot tart a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnökével, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójával, valamint az együttműködésben érintett más civil szervezetek vezetőivel.
 
5.9. Képviselet
 
A CSMKPVE képviselője az Elnök, aki egyedül is jogosult az Egyesület képviseletében eljárni. Az Egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez a CSMKPVE Elnökének, illetve az Elnökség tagjai közül az egyiknek együttes aláírása szükséges.
 
 
5.10. Jogorvoslat
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 10. §-ban foglaltak alapján
(1) A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
(2) A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
VI.
 
6.1. A CSMKPVE vagyona
 
6.1.1.   Az Egyesületnek létrehozásakor induló vagyona nincs. Vagyona a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból és hozzájárulásaiból tevődik össze. Az Egyesület vagyona gyarapításához pályázati lehetőségekkel kíván élni.
 
6.1.2.   A CSMKPVE csak céljaihoz igazodó minimális vállalkozási tevékenységet végezhet.
 
6.1.3.   Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
 
6.2. A CSMKPVE vagyona működtetése
 
Az Egyesület vagyonával való rendelkezés az ügyintéző szervet – Elnökség – illeti meg, amely azt egy választott pénzintézetnél bankszámlán helyezheti el.
 
6.3. A CSMKPVE vagyona felhasználása
 
6.3.1.   Az Egyesület a vagyonából, az Elnökség döntése alapján, a céloknak megfelelően gazdálkodik. Finanszírozza a célok elérése érdekében szervezett rendezvények, találkozók, egyéb programok, és azok meghirdetésének költségeit, ismeretterjesztő kiadványainak költségeit.
 
6.3.2.   Az Egyesület vagyonából az Elnökség biztosítja a folyamatos működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Elnökség elnöke és tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.
 
6.3.3.      Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet (a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el.
 
 
VII.
Nyilvántartások
 
7.1.      A CSMKPVE Elnöke köteles gondoskodni az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetőleg azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
 
7.2.      Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
 
7.3.      Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). Az Elnökség döntéseire, a jelen alapszabályban rögzített iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.
 
7.4.      Az Elnök köteles az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek tagjaira vonatkozó jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt is érinthet, a döntés meghozatalától számított 5 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni.
 
7.5.      Az Egyesület a működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az Alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.
 
VIII.
Megszűnés
 
8.1.      A CSMKPVE határozatlan időre jött létre. Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén a meglévő vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés határozatban dönt, azzal a kitétellel, hogy az a tagok között nem osztható fel, hanem köteles a II. fejezetben meghatározott célra fordítani.
 
8.2.      Az Egyesület megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni.
 
8.3.      Ha a CSMKPVE feloszlatással szűnik meg vagy megszűnését állapították meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, melyet közérdekű célra kell fordítani.
 
IX.
Záró rendelkezések
 
9.1.      Az alapító tagoknak tudomása van arról, hogy a CSMKPVE érvényes létrejöttéhez, annak székhelye szerinti megyei bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.
 
9.2.      A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., és az egyesülési jogról szóló mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 
9.3.      Jelen Alapszabályt a Csongrád Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület Közgyűlése elfogadta.
 

Szeged, 2009. június 08.
 
 
                                                                                 KRÁM ISTVÁN
                                                                               a CSMKPVE elnöke