A Hatósági Osztály tevékenysége


 

Letölthető dokumentumok:

 

Kérelem szakértői névjegyzékbe vételhez.

 

Tájékoztatás illetékfizetésről:

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. eljárási illeték megfizetésére vonatkozó 73. § 2016. január 01-től hatályos változása alapján, valamint az illetékkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, az eljárási illeték megfizetését és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályait tartalmazó 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A §-ban foglaltaknak megfelelően az eljáró hatóság, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illeték megfizetéséről szóló fizetési felhívásban a saját számlaszámát: Magyar Államkincstár 10028007-00283597 (előirányzat felhasználási keretszámla számát) tünteti fel.

Az illetéket illetékbélyeggel vagy a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000 számú előirányzat felhasználási-keretszámlájára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint, ha már van, az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni.

 

Hatósági tevékenység:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról1szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 24. § (1) bekezdés alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a hivatásos tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket.

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a hatósági-szakhatósági ügyeket a Hatósági Osztály kijelölt ügyintézői végzik.

Az igazgatóság illetékességi területe: Csongrád Megye közigazgatási területe

 

A Hatósági Osztály ügyfél fogadási rendje, és elérhetősége:

Ügyfélfogadás az ügyintézővel telefonon egyeztetett időpontban történik.

 

Telefonos elérhetőség:                     06-62/621-280

Fax:                                                    06-62/621-750

Cím:                                                   6721 Szeged, Berlini körút 16-18.
Ügyfélfogadási időpontok:               Hétfő 800-1400 óráig

Szerda 800-1400 óráig.

Péntek 800-1200 óráig

 

A Hatósági Osztály ügyintézői:        Rókus Imre tű. alezredes szolgálatvezető

Környei Béla c. tű. alezredes kiemelt főelőadó

Látos István tű. százados kiemelt főelőadó

 

I. fokú Hatósági tevékenység:

 

A Kirendeltség hatósági tevékenysége:

 

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet 1. §. (1) bekezdése szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely eljár

a)

b) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár,

c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi,

d) a Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,

e) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

fc) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,

g) a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja,

h) lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését,

i)

j)8 eljár a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 12. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban,

k) azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

l)

m) eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe,

n) a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

 

Az Igazgatóság hatósági tevékenysége: 

 

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) jelöli ki, amely

a)–b)

c) eljár – a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–

d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

d) a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében az (1) bekezdés a)–g) és k) pontjában meghatározott esetekben eljár,

e)

f) eljár a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben,

g) azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

h) eljár – az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a Ksktv. 12. §-ában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban,

i) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,

j) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,

k) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

l) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást.

(2a) A kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával kapcsolatos helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a területi szerv is jogosult.

 

 

Polgári repülőterek:

Az Igazgatóság a polgári repülőterek tekintetében az alábbi esetekben hatóságként jár el:

- az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

- a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,

- a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi,

- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség (a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni) ügyében eljár,

- a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

- az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtilthatja, ha

- a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

- az 1996. évi XXXI. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

- tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik

- a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja.

 

 

Tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítése:

Az Igazgatóság a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár az alábbi építmények esetében:

- magas építmények,

- a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

- az 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

- fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

 

A felsorolt esetekben a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet.

 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Az Igazgatóság eljár – a „Kirendeltség hatósági tevékenysége” rész j) pontjában meghatározott kivétellel – a Ksktv. 12. §-ában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban.

 

Tűzvédelmi Bírság:

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

 

 

II. fokú Hatósági tevékenység:

 

 

Az Igazgatóság II. fokú hatóságként jár el azokban az ügyekben, melyekben az I. fokú szerv (kirendeltség) eljárt. Az I. fokú szerv (kirendeltség) által hozott döntés ellen az ügyfél jogorvoslati kérelmet nyújthat be, melyet mindig a döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni. Az I. fokon eljáró hatóság a fellebbezést megvizsgálja, amennyiben az jogos, úgy döntését módosítja. Abban az esetben, ha a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban nem ért egyet, úgy azt az eljárás során keletkezett iratokkal együtt a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz felterjeszti.

Az Igazgatóság megvizsgálja a fellebbezést. Az ügyben helyszíni szemlét tarthat, ügyfeleket illetve tanukat hallgathat meg vagy bizonyítási kísérletet végezhet.

 

 

 

I. fokú Szakhatósági tevékenység:

 

A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

 

A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a területi szervet (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) jelöli ki

   a)

b) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

ca) magas építmények,

cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

cc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

cd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

ce) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

cf) a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

cg)–ch)

 

 

II. fokú Szakhatósági tevékenység:

 

A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) jelöli ki.