Kirendeltségek feladatai


A KIRENDELTSÉG JOGÁLLÁSA, FELADATA
 
 
1. JOGÁLLÁSA
A Polgári Védelmi Kirendeltségek olyan, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alárendeltségében működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező helyi szervek, amelyek illetékességi területén a lakosság és anyagi javak védelme érdekében a katasztrófavédelmi törvényben, a polgári védelmi törvényben és más jogszabályokban meghatározott feladatok tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését végzik a kirendeltség- vezető szakmai irányításával.
Hatáskörük kiterjed a Védelmi Bizottságaiknak illetékességi területein fekvő településekre. E feladatkörükben a honvédelmi igazgatás szerveivel, az önkormányzatokkal együttműködve, az állami irányítás rendszerében a mindenkori helyi védelmi bizottság elnökének felügyeletével, a megyei katasztrófavédelmi igazgató szakmai irányításával tervezik, szervezik és irányítják a katasztrófavédelmi szakfeladatok ellátását.
 
Ezen belül:
 
- közreműködnek a polgári védelmi szervezetek létrehozásában, és tervezik azok alkalmazását;
- részt vesznek a lakosság riasztás, tájékoztatás helyi feladatainak végrehajtásában;
- a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazása során érvényesítik a mentéssel összefüggő polgári védelmi szakmai követelményeket;
- a polgári védelmi feladatok végrehajtása során vezetik a helyi védelmi bizottság munkacsoportját;
- végzik a polgári védelmi szervezetek központi készletekből átadott anyagi-technikai eszközökkel való ellátását;
- tervezik a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, kezdeményezi az igénybevétel elrendelését.         
 
 
2. A POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉGEK FELADATAI :
 
- a kirendeltség-vezetők az igazgató közvetlen alárendeltségében irányítják az illetékességi területükön lévő irodák tevékenységét,
- közreműködnek a települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezetek létrehozásában, tervezik azok alkalmazását, a polgári védelmi szervezetek alkalmazása során érvényesítik a mentéssel összefüggő polgári védelmi szakmai követelményeket,
- tervezik, szervezik a lakosság riasztását, veszélyhelyzet esetén történő tájékoztatását, felügyelik és irányítják az irodák ez irányú tevékenységét, a polgári védelmi feladatok végrehajtása során vezetik a helyi védelmi bizottság operatív csoportjának munkáját,
- ellátják a polgári védelmi szervezeteket központi készletekből átadott anyagi-technikai eszközökkel, tervezik a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, kezdeményezik az igénybevétel elrendelését,
- segítik a polgármesterek polgári védelmi hatósági tevékenységét, közreműködnek a megyei igazgatóság katasztrófavédelmi, polgári védelmi, hatósági és szakhatósági eljárásaiban,
- felkérés alapján részt vesznek a veszélyes ipari üzemek OKF által tartott hatósági ellenőrzésein,
- a külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát célzó gyakorlatok szervezésében és
végrehajtásában részt vesznek,
- tájékoztató kiadványt készítenek a lakosság részére, együttműködve a területileg illetékes polgármesterrel,
- részt vesznek a jogszabályokban meghatározottak szerinti gyakorlatok lefolytatásában,
- közreműködnek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére meghatározott feladatok ellátásában,
- közreműködnek a polgári védelmi szervezetek vezetői képzésében, végzik a szervezetbe beosztottak képzését, ellenőrzik a képzést, közreműködnek a lakosság tájékoztatásában,
- közreműködnek az életvédelmi létesítmények fenntartására, hasznosítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésében, minősített időszakban részt vesznek az életvédelmi létesítmények használata során követendő magatartási szabályok, valamint az elsötétítés, fényálcázás szabályai betartásának ellenőrzésében,
- szervezik a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmével kapcsolatos feladatok ellátását, közreműködnek e feladatok végrehajtásában, részt vesznek az elektromos szirénák elrendelt üzempróbáján,
- szervezik a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés helyi feladatait, közreműködnek e feladatok teljesítésében, végrehajtják az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait,
- kidolgozzák az illetékességi terület lakosságvédelmi, polgári védelmi terveit, szakmai segítséget nyújtanak a települések, a polgári szervezetek polgári védelmi terveinek elkészítéséhez, ellenőrzik a terveket, kezdeményezik az illetékességi, területen lévő település polgári védelmi besorolásának megváltoztatását, közreműködnek a besorolással kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
- közreműködnek az igazgatóság katasztrófavédelmi tervezési, felkészítési és mentési tevékenységében,  a helyreállítási tevékenység végrehajtásában,
- illetékességi területükön a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok ellátásában együttműködnek a területen lévő önkormányzati-, köztestületi és létesítményi tűzoltóságokkal, tűzoltó egyesületekkel, rendvédelmi szervek helyi szerveivel és más önkéntes szervezetekkel,
- illetékességi területükön tervezik, szervezik és végrehajtják a polgári védelmi gyakorlatokat, illetve igény szerint közreműködnek a tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatok szervezésében és végrehajtásában,
- illetékességi területükön közreműködnek a katasztrófavédelmet és polgári védelmet érintő fejlesztések véleményezésében, végrehajtásában,
- az illetékességi területen bekövetkezett katasztrófa és polgári védelmi beavatkozást igénylő eseményekről értékelést készítenek, javaslatokat terjesztenek elő a megelőzéssel, a mentés javításával, a mentésre történő felkészülés szervezési kérdéseivel összefüggésben,
- kapcsolatot tartanak a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesznek a felügyeleti és az ellenőrzési tevékenységben, a szakterületet érintő központi vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken,
- elkészítik a kirendeltség Ügyrendjét,
- részt vesznek a helyi védelmi bizottságok munkájában,
- felkérés alapján részt vesznek a települési közbiztonsági és bűnmegelőzési bizottság munkájában,
- ellenőrzik a veszélyes üzem körüli veszélyességi övezet kialakításával kapcsolatos döntések településrendezési tervekben történő végrehajtását, illetve a nyilvánosság biztosításának feltételeit,
- illetékességi területükön tervezik, szervezik és végrehajtják az önkormányzati vezetők választási időszakonkénti katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását,
- felkérésre közreműködnek a társ rendvédelmi szervek katasztrófavédelmi felkészítésében,
- illetékességi területükön szervezik és végrehajtják a lakosságfelkészítési feladatokat, részt vesznek a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatására szolgáló kiadványok előállításában és a központi tájékoztató anyagok terjesztésében,
- illetékességi területükön kapcsolatot tartanak az oktatási intézményekkel, részt vesznek a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli katasztrófavédelmi felkészítésében, szervezik és lebonyolítják a helyi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyeket,
 
 
 
A POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI
 
1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE
A katasztrófavédelmi igazgatóság helyi szervei együttműködést folytathatnak minden olyan államigazgatási, fegyveres, rendvédelmi gazdálkodó, társadalmi és karitatív szervezettel, amelyek kölcsönös előnyök alapján hozzájárulnak a polgári védelmi célok maradéktalan megvalósításához.
Helyi együttműködés az adott kirendeltségen, városon belül, valamint az országos és területi együttműködési feladatok végzése érdekében létesíthető, amelyet a polgári védelmi kirendeltség folytat.
A helyi szinten létesített együttműködésnek minden esetben a polgári védelmi célok eredményesebb, gyorsabb megvalósulását kell szolgálnia. A megállapodások megkötésénél fő rendező elv, hogy az együttműködés kölcsönösen előnyös legyen a résztvevők számára. A megállapodásokban foglalt kötelezettségek, ajánlások és segítségnyújtási formák csak a szinteknek és a realitásoknak megfelelően fogalmazhatók meg, illetve vállalhatók.
Az együttműködés kiterjed mindazon szervekre és szervezetekre, melyek részére a jogszabályok polgári védelmi feladatokat kötelező jelleggel nem határoznak meg. A helyi szinten létesített együttműködési megállapodásokat tájékoztatásul a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak meg kell küldeni.
 
 
Együttműködés létesítésének lehetőségei:
 
a.) Eseti együttműködési megállapodás létesíthető egy adott feladat megoldása érdekében. Az eseti megállapodás a közös tevékenység végrehajtása után a felek kölcsönös igénye szerint átalakítható közép-, illetve hosszú távú együttműködési megállapodássá.
b.) Középtávú együttműködési megállapodás köthető kölcsönös előnyök alapján 2-5 év időtartamra a vezetési szintektől függetlenül. Az időtartam lejárta után az együttműködés módosítható, meghosszabbítható, vagy megszüntethető.
c.) Hosszú távú (5 évnél hosszabb) együttműködési megállapodást kötni csak a megyei katasztrófavédelmi igazgató előzetes hozzájárulásával lehet.
 
2. AZ ÜGYINTÉZÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI:
Az ügyintézési feladatokat az Ügykezelési (Iratkezelési) Szabályzat előírásainak megfelelően, az államtitok és a szolgálati titok megőrzésére vonatkozó szabályok betartásával lehet végezni. A kirendeltség dolgozói gondoskodnak a feladatkörükbe tartozó ügyek gyors és hatékony intézéséről, a kirendeltség-vezető hatáskörébe tartozó ügyeknek döntésre történő előkészítéséről, felterjesztéséről.