Közbiztonsági referensek képzése - felhívás és tájékoztató


 

FELHÍVÁS ÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÖZBIZTONSÁGI REFERENS
KÉPZÉSRE
1.1. A képzés megnevezése: Közbiztonsági referens alapképzés.
1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere:
A képzési program:
- a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény,
- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Humán Szabályzatának kiadásáról szóló 63/2011. sz. főigazgatói intézkedés módosításáról szóló 6/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedés,
- a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,
- a 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet,
- a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet,
- a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról szóló 6/2012. számú főigazgatói utasítás alapján készült.
1.3. A képzést követően végezhető feladatkör:
A tanfolyam eredményes elvégzése feljogosít a települési védekezés tervezési és szervezési feladatainak ellátására, a védekezés teendőit elrendelő döntések előkészítésére és megvalósításuk koordinálására, illetve a kárfelmérések és a kapcsolódó ellenőrzések végrehajtására.
II. A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Legalább középfokú állami iskolai végzettség, köztisztviselői jogviszony megléte, közbiztonsági referensként történő kijelölés.
III. A TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ
A képzés 2X2 napos időtartamban két hétre lebontva, majd egy meghatározott időpontban vizsgáztatással kerül lebonyolításra. A képzések napi menetét a kirendeltség határozza meg az oktatandó anyag legoptimálisabb elsajátítása érdekében, a napi óraszám legfeljebb 8 óra lehet.
Elméleti óraszám:                                          20 óra
Gyakorlati óraszám:                                      10 óra
Ellenőrzés:                                                      4 óra
A képzés összóraszáma:                           34 óra
 
Egy tanóra 45 perc.

 

IV. A TANÓRÁK TANANYAGYEGYSÉGEK SZERINTI MEGOSZLÁSA

 

4.1. A képzés óra, és tananyagelem szerinti felosztása:
 
 

 

V. A KÉPZÉS MÓDSZERE

 

A tananyag elméleti ismeretei tantermi előadások keretében, illetve bemutató foglalkozásokon történő szemléltetéssel kerülnek feldolgozásra.
A gyakorlati ismeretek átadására elméletigényes gyakorlati foglalkozásokon módszertan oktatása és gyakorlati példák feldolgozása keretében kerül sor.
Az ellenőrző tudásfelmérésre való önálló felkészülést a tanfolyamon történő részvétel, az oktató tanárok által biztosított konzultációk és az elektronikus úton is hozzáférhetővé tett segédanyagok támogatják.
VI. A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATAI
6.1. A képzés célja:
A tanfolyamon oktatott ismeretanyag feldolgozásával a képzésben résztvevők váljanak tájékozottá az integrált katasztrófavédelem feladat-, és irányítási rendszerét illetően.
A képzésben résztvevők a megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek ellátni a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a védekezésre való felkészülés, valamint a védekezés és a helyreállítási feladatainak szakmai támogatását.
6.2. A képzés feladatai:
-      A katasztrófavédelem jogi szabályozási és szervezeti rendszerének megismertetése;
-      A veszély- elhárítási tervezés és a veszélyeztetettség értékelésének gyakoroltatása;
-      A megelőzést szolgáló gyakorlati feladatok áttekintése;
-      A lakosságvédelem alapelveinek, feladatainak, gyakorlati módszereinek és eszközeinek ismertetése;
-      A polgári védelmi feladatok ellátásából eredő jogok és kötelezettségek elsajátíttatása;
-      A települési védekezési feladatok szervezési és tervezési feladatainak a bemutatása,
-      A résztvevők felkészítése a kárfelmérési, kártalanítási eljárások lefolytatására.
VII. A KÉPZÉS KÖVETELMÉNYEI
7.1. Szakmai elméleti képzési követelmények:
Katasztrófavédelmi alapismeretek vonatkozásában:
-      A katasztrófavédelem hazai jogi szabályai;
-      A katasztrófavédelmi hatósági tevékenység alapjai;
-      Az ország és Csongrád megye jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége;
-      A nemzeti védekezés időszakai és rendszere;
-      A katasztrófák elleni védekezés fő feladatai;
-      A közbiztonsági referens katasztrófavédelemben elfoglalt helye, szerepe, feladatai;
-   A katasztrófavédelmi együttműködés alapelvei és annak szereplői, helyi közreműködő szervek sajátosságai.
  
A katasztrófák megelőzésével kapcsolatos ismeretek tekintetében:
-      A település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának szabályai, a védelmi követelmények;
-      A tervezési alapadatok meghatározása;
-      A települési, munkahelyi veszély- elhárítási terv felépítése, tartalma, elkészítésének módszertana;
-      A katasztrófavédelmi tervezés helyi feladatai;
-      A lakosságriasztás módszerei, a riasztó rendszer végpontjainak működtetése;
-      A riasztó-tájékoztató végpontokon a működőképessége fenntartásának feladatai;
-      A lakosságfelkészítés feladatai, módszerei;
-      A védekezésben közreműködőkkel való együttműködés feladatai;
-      Az iparbiztonsággal összefüggő önkormányzati feladatok, a külső védelmi tervezés feladatai.
 
Települési szintű védekezés szervezése terén:
-      A település lakosságának riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási feladatai;
-      A polgári védelmi szolgálat és az anyagi-technikai szolgáltatások igénybe vételétének elrendelése;
-      A települési polgári védelmi szervezetek létrehozásának, megalakításának feladatai;
-      A települési polgári védelmi szervezetek mozgósítása;
-      A polgári védelmi szervezetek alkalmazásának települési teendői;
-      A helyi védekezés szervezésének és irányításának módszerei;
-      A helyszíni együttműködés megszervezésének szabályai;
-      A kitelepítés, kimenekítés és a befogadás szervezésének feladatai;
-      A kitelepítést követően hátrahagyott javak őrzésének szervezése;
-      Az egyéni és kollektív védelem településen alkalmazandó módszerei, eszközei;
-      A település lakosságának szükség (egyéni) védőeszközökkel való ellátásának rendje;
-      A lakosság veszélyhelyzetben történő alapellátásának feladatai;
-      A helyi védekezést megerősítő erők bevonásának rendje;
-      A keletkező dokumentáció és nyilvántartások kezelése;
-      A helyi védekezés finanszírozásának szabályai,
-      A védekezés anyagi-technikai biztosítása;
-      A védekezés során betartandó munka- és balesetvédelmi szabályok.
 
Helyreállítási és újjáépítési ismeretek területén:
-      Az alapvető szolgáltatások helyreállításának feladatai;
-      A kitelepített lakosság visszatelepítésének feladatai;
-      A vis maior eljárások rendje, adminisztratív kötelezettséget, okmányai;
-      A kárfelmérés, kárenyhítés szabályai, települési feladatai;
-      A segélyszállítmányok fogadásának, kezelésének és elosztásának gyakorlata.
 
7.2.   Szakmai gyakorlati képzési követelmények:
Az elsajátított ismeretek segítsék a képzésben résztvevőket a szakmai feladatok végrehajtásában, munkakörük ellátásához nyújtson megfelelő módszertani támogatást.
Az oktatott tudásanyag járuljon hozzá a települési védekezési feladatok során jelentkező szaktudást igénylő feladatok eredményes végrehajtásához, vezetéséhez.
VIII. A TANFOLYAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1.   Maximális csoportlétszám:
A foglalkozásokon alkalmazandó módszertani eszközök által meghatározott óraszám oktatásszervezési szempontból történő hatékony kihasználása, optimálisan a minimum 10, maximum 35 fős csoportlétszámot teszi lehetővé.
8.2.   A képzés személyi és tárgyi feltételei:
Személyi feltételek:
A képzést a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: CSMKI) és Szegedi és Szentesi Kataszrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség) együttműködve szervezi meg és hajtja végre.
A CSMKI és a kirendeltségek saját hatáskörben kezelik a jelentéseket, a képzésben résztvevők névsorát és az összevonások ütemezését.
A képzésben oktatóként felsőfokú szakmai és állami iskolai végzettséggel, valamint legalább a szakterületen szerzett kettő éves szakmai gyakorlattal rendelkező, a CSMKI és a kirendeltség állományába tartozó személy vehet részt.
Tárgyi feltételek, amelyek a szakmai ismeretanyag oktatásához szükségesek:
-      oktatástechnikai eszközökkel felszerelt előadóterem,
-      a katasztrófavédelem települési feladatainak végrehajtásával kapcsolatos minta dokumentumok, módszertani útmutatók,
-      rendszeresített szaktechnikai eszközök,
-      egyéni védőeszközök.
IX. A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS ELŐÍRÁSAI
9.1.   A képzésben résztvevők teljesítményének értékelése:
A képzésben résztvevők ismeretszintjének ellenőrzése írásbeli és szóbeli vizsga keretében történik.
A résztvevők vizsgáztatására a tanfolyamot követően a CSMKI által meghatározott időpontban, a köztisztviselői jogviszony létesítése szerinti település polgármesterének kijelölő döntését követő 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön.
A tanfolyamot végzettek vizsgáztatására a CSMKI szervezésében kerül sor. A vizsgabizottság valamennyi tagjának az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és felsőszintű szakmai képzettséggel kell rendelkeznie.
 
9.2. A vizsgára bocsátás feltételei:
-      A jelen képzési programban előírt feltételek teljesítése.
-      A képzésről történő távollét legfeljebb a képzési programban meghatározott óraszám 10 %-a, azaz maximum 3 tanóra lehet, amelyet az előmeneteli naplóban kell rögzíteni.
-      A képzési programban meghatározott mértékű hiányzást meghaladó távollét esetén a képzésben résztvevő nem bocsátható vizsgára.
-      A vizsgára bocsátási feltételek meglétét a képzést végző felelős személy ellenőrzi.
9.3. A vizsgáztatás rendje:
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll, amelyek egy napon kerülnek megtartásra.
 
A szóbeli vizsga időtartama : 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
 
A szóbeli vizsgáztatás a vizsgabizottság előtt a képzésben résztvevő és a vizsgabizottság tagjaként jelenlévő kérdező tanár közreműködésével történik. A vizsgabizottság összesen 3 főből, 1 elnökből és 2 tagból áll. A vizsgabizottság elnöke a CSMKI állományába tartozó, szakterületi vezető beosztású személy.
 
Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc (30 kérdéses tesztkitöltés) Eredményes írásbeli vizsga: 51 % feletti jó válasz esetén.
 
A vizsgát sikertelennek kell tekinteni, ha a vizsga bármely része elégtelen minősítésű.
 
Eredménytelen vizsga esetén a vizsga megismétlésére egy alkalommal van lehetőség, megalapozott méltányossági ok esetén az igazgató további egy vizsgalehetőséget biztosíthat. Javítóvizsgára a sikertelen vizsgát követően, legkorábban 7 naptári nap letelte után kerülhet sor. Pótló, illetve javítóvizsga időpontjára vonatkozóan a CSMKI igazgatója rendelkezik.
A kirendeltségvezető javaslatára a CSMKI igazgatója javaslatot tesz a polgármesternek új közbiztonsági referens kijelölésére azon személyek tekintetében, akik a fent meghatározott lehetőségek kimerítésével sem tudnak eredményes vizsgát tenni.
9.5. A képzést lezáró vizsga teljesítéséről szóló bizonyítvány kiadásának feltételei:
A tanfolyamot elvégzők részére, eredményes vizsga esetén, a CSMKI állítja ki a vizsgabizonyítványt, amelyet az a CSMKI igazgatója és a vizsgabizottság elnöke aláírásával hitelesít.