Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2018. december 21.
Letöltés:    Csongrád MKI elérhetőségi adatai
Ügyfélfogadás

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz címzett közérdekű bejelentéseket és panaszokat az Igazgatósághoz  elektronikus levélben vagy postai úton lehet eljuttatni. A bejelentéseket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint intézzük.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Közzétéve:  2017. június 19.
Letöltés:    ügyfélfogadás
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. szeptember 12.
Letöltés:    szervezeti struktúra
Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Letöltés:    szervezeti egységek feladatai
A katasztrófavédelem vezetői

A Csongrád MKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. június 19.
Letöltés:    felügyeleti szerv
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. július 08.
Letöltés:    Adatvédelmi szabályzat OKF
Közzétéve:  2018. február 13.
Letöltés:    Adatvédelmi szabályzat Csongrád MKI
Közzétéve:  2017. november 13.
Letöltés:    Alapító okirat 2016
Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. július 20.
Letöltés:    SZMSZ 2015

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 20.adatvédelmi szabályzat CSMKI
2016. július 20.SZMSZ
2016. július 20.adatvédelmi szabályzat OKF
2018. február 06.adatvédelmi szabályzat OKF
2018. február 13.adatvédelmi szabályzat Csongrád MKI 2016
2019. július 08.Adatvédelmi szabályzat OKF
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Letöltés:    magyar tájékoztató
Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Letöltés:    angol tájékoztató
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Letöltés:    illetékesség
Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Letöltés:    hatósági ügyek
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Csongrád MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2018. október 03.
Letöltés:    Nyilvántartások

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 20.nyilvántartások
2015. szeptember 16.nyilvántartások vizüggyel
2018. október 03.nyilvántartások gázszerelőkkel
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek 2019. évi pályázata

Közzétéve:  2019. április 11.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

A további döntések a különös közzétételi lista a hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése pontjánál találhatók.

Közzétéve:  2019. augusztus 12.
Letöltés:    a Kecskeméti Autógyár K2 üzemegységéhez kapcsolódó szennyvíz elvezető létesítmények vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    35600/3043-19/2019.ált. Szeged Ifjúsági Centrum B-755 OKK sz. kútja és kapcsolódó öntözőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélye
Közzétéve:  2019. augusztus 05.
Letöltés:    KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 jelű „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” projekt keretében Földeák községi vízmű V. sz. vízműkút vízjogi létesítési engedélye
Közzétéve:  2019. július 31.
Letöltés:    Zoltánéri csatorna Nagymágocs 0329/5,24,43 0327/5, 0323/5, 0308/2, 0306/15, Árpádhalom 0160/39, 0133, 0129, 0121/7, 0147/8,9,10,11,13,14,16, 0145/16,17, 0142/8, 0138/17 hrsz.- ATIVIZIG üzemeltetőként t. kijelölő elj.
Közzétéve:  2019. július 31.
Letöltés:    Matolai csatorna Szegvár 0558/13, 0558/33, 0558/32, 0558/31, 0585/29, hrsz. alatti ingatlanokat érintő szakasza - ATIVIZIG üzemeltetőként, fenntartóként történő kijelölése eljárás
Közzétéve:  2019. július 11.
Letöltés:    Szeged Ifjúsági Centrum termál termelő kút és kapcsolódó vízilétesítményei vízjogi létesítési engedélye
Közzétéve:  2019. június 27.
Letöltés:    Szeged-Hódmezővásárhely, tram-train létesítés - G4 SZ1 Víziközmű kiváltás (Irmamajori útátjáró) vízjogi létesítési engedélye
Közzétéve:  2019. június 21.
Letöltés:    Szeged-Hódmezővásárhely, tram-train létesítés - G4 SZ3 Víziközmű kiváltás (Szeged, Vértói úti átjáró) vízjogi létesítési engedélye
Közzétéve:  2019. június 18.
Letöltés:    az Orosháza, Thököly és Ady utcát összekötő új út létesítéséhez kapcsolódó víz-és szennyvízvezeték vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. június 14.
Letöltés:    a 6720 Szeged, Roosevelt tér 6. szám, 3852 hrsz. alatti Tóth Péter ház területén beépített tűzjelző berendezés létesítési ügye
Közzétéve:  2019. június 04.
Letöltés:    Kecskeméti Autógyár K2 festőüzemi szennyvíz előkezelő berendezés, vízlágyító berendezés vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 30.
Letöltés:    a Magyarcsanád – Nagycsanád (Cenad) (RO) közötti közúti kapcsolat fejlesztése keretében vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 24.
Letöltés:    a Mezőhegyes 0454/8 hrsz. alatti tehenészeti telep korszerűsítésének vízilétesítményei megépítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása
Közzétéve:  2019. május 20.
Letöltés:    Csongrád – Bokros – Felgyő szennyvízelvezetés fejlesztésének és rekonstrukciójának tervezett vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 17.
Letöltés:    Nagybánhegyes, 042/24 hrsz. és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti öntözőtelep 5 db öntözőkútja vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 16.
Letöltés:    Csanádapáca, külterület 186/21,-22,-23,-24,29 hrsz.-ú vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 16.
Letöltés:    az Orosháza 5028 hrsz.-ú telephely vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 16.
Letöltés:    K2 sz. új üzem építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély módosítása
Közzétéve:  2019. május 15.
Letöltés:    Kecskeméti Autógyár (Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) épületbővítéséhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 14.
Letöltés:    a Magyarcsanád – Nagycsanád (Cenad) (RO) közötti közúti kapcsolat fejlesztése keretében vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. május 09.
Letöltés:    35600/5675-17/2018. ált. tájékoztatás a 2019. április 02. napján kelt, 35600/5675-14/2018. ált. számú határozat 2019. május 04. napján történt véglegessé válásáról
Közzétéve:  2019. május 09.
Letöltés:    35600/5675-14/2018.ált. Szentes 01057/11-21 hrsz. alatti öntözőtelep vízilétesítményei fenntart. és üzem. 4601/2/2001. számon kiadott, többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély mód.
Közzétéve:  2019. április 26.
Letöltés:    az Orosháza, Thököly és Ady utcát összekötő új út létesítéséhez kapcsolódó víz-és szennyvízvezeték vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. április 18.
Letöltés:    35600/906-10/2019. ált. „Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javító” program keretében megvalósítandó vízkezelő berendezés és vízműtelep fejlesztéséhez kapcsolódó – dekantáltvíz vezeték építése vonatkozásában vízjogi létesítési engedély
Közzétéve:  2019. április 12.
Letöltés:    a Lajosszállási öntözésfejlesztés vízilétesítményei megépítésére a 35600/8116-55/2016.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása
Közzétéve:  2019. április 05.
Letöltés:    az Orosháza 5028 hrsz. alatti telephelyen lévő K-635 OKK számú kút vonatkozásában vízjogi megszüntetési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    a Szentes 01057/11-21 hrsz. alatti öntözőtelep vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére a 4601/2/2001. számon kiadott, többször, legutóbb az 52691- 4-8/2010. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    a Szentes 01057/11-21 hrsz. alatti öntözőtelep vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére a 4601/2/2001. számon kiadott, többször, legutóbb az 52691- 4-8/2010. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Közzétéve:  2019. március 12.
Letöltés:    az 54 sz. főút kapacitásbővítése az M5 autópálya és az 5. sz. főút között - G4- II. víziközművek vízjogi létesítési engedélye
Közzétéve:  2019. február 19.
Letöltés:    Kecskeméti Autógyár összeszerelő üzem, külszíni gépkocsi tároló bővítéséhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. február 12.
Letöltés:    Kecskemét 3/A (K-763), valamint 12/A (K-893) kutak melléfúrásos felújítása vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. február 12.
Letöltés:    Kecskemét 1/A jelű kút (K862) Kecskemét 1/B jelű kút (K-874), Kecskemét 3/A kút (K763), Kecskemét 3/B (K-764) kút Kecskemét 12/A kút (K-893), valamint Kecskemét 12/B (K-895) jelű kutak megszüntetése
Közzétéve:  2019. február 05.
Letöltés:    Szentes-Nagytőke közötti ivóvíz távvezeték és Nagytőke község ivóvízminőség-javító projekt keretében megépült ivóvíz elosztó hálózat és kapcsolódó vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély kiadása.
Közzétéve:  2019. január 31.
Letöltés:    az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer fejlesztése keretében a Főművi vízellátó rendszer fejlesztése vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2019. január 25.
Letöltés:    az Orosháza, Csorvási út 27. alatti telephely kármentesítéséhez szükséges vízilétesítmények fenntartására és üzemeltetésére a 21731-8-4/2010. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély visszavonása
Közzétéve:  2019. január 24.
Letöltés:    a Lajosszállási öntözésfejlesztés (CP2, CP3, CP4, CP5, CP6 körforgó öntözőtelep) vízilétesítményei megépítésére a 35600/8116-55/2016.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása (hatályának hosszabbítása)
Közzétéve:  2019. január 24.
Letöltés:    az 54 sz. főút kapacitásbővítése az M5 autópálya és az 5. sz. főút között - G4- I. víziközművek vízjogi létesítési engedélye
Közzétéve:  2019. január 04.
Letöltés:    az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer fejlesztése keretében a Főművi vízellátó rendszer fejlesztése vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
Közzétéve:  2018. december 21.
Letöltés:    Szentes 01057-14-21 hrsz. alatti ingatlanokon lévő öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére a 4601/2/2001. számon kiadott, legutóbb az 52691-4-8/2010. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (hatályának hosszabbítása)
Közzétéve:  2018. december 21.
Letöltés:    Kunszentmárton 0268/1 és 0270/22 hrsz.-ú ingatlanokon lévő felszíni vizes öntözőtelep vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása
Közzétéve:  2018. december 21.
Letöltés:    Csanádapáca község szennyvízelvezetés- és tisztítás vízilétesítményei megépítésére a 35600/3144-13/2018. (TVH-104964-1-11/2018.) számon kiadott vízjogi létesítési engedély kijavítása hivatalból
Közzétéve:  2018. december 18.
Letöltés:    Battonya 38 hrsz. alatti ingatlanra telepített, Battonya város átmeneti vízellátását biztosító konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetésére 63666-8-2/2013. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély visszavonása
Közzétéve:  2018. december 13.
Letöltés:    70152-20 Csongrád Önk szennyvtelep műtárgy megszeng Hirdetmény_signed
Közzétéve:  2018. december 10.
Letöltés:    63977 Kék Víz Hirdetmény_signed
Közzétéve:  2018. december 01.
Letöltés:    17164-20 Kiksunsági Víziközmű Kunfehértő v. üz. eng. mód. hirdetmény
Közzétéve:  2018. november 23.
Letöltés:    74799-12 Alföldvíz Öttömös 76 konténer üzengvissza Hirdetmény_signed
Közzétéve:  2018. november 23.
Letöltés:    74797-11 Alf. Víz Bordány 20 konténeres vízkez. v. üz. eng. visszavon Hirdetmény_signed
Közzétéve:  2018. november 23.
Letöltés:    69842-6 Alf. Víz Röszke 34 konténeres vízkez. v. üz. eng. visszavon Hirdetmény_signed
Közzétéve:  2018. november 23.
Letöltés:    69839-10-5_Újszentiván_kont.vízk.ber._üz.visszavon_signed
Közzétéve:  2018. november 23.
Letöltés:    69839-9-5_Tiszasziget_kont.vízk.ber._üz.visszavon_signed
Közzétéve:  2018. november 21.
Letöltés:    105209_1 NIF Zrt. Nagylak elkerülő csapadékvíz_elvezető

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. november 13.Jelentkezési lap
2017. november 13.SEVESO III. 2017 szakmai napok
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. június 19.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. október 03.
Letöltés:    2019 III. n.é. stat.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. december 12.2014 II. né. stat.
2016. október 03.2016. II. n.é. stat.
2014. december 31.2014 III. né. stat.
2015. április 09.2014 IV. né. stat.
2016. január 06.2015 I. né. stat.
2016. január 06.2015 II. né. stat.
2016. január 06.2015. III. né. stat.
2016. április 04.2015 IV. n.é. stat.
2016. július 20.2016 I. n.é. stat.
2017. március 02.2016. III. n.é. stat.
2017. április 10.2016. IV. n.é. stat.
2017. július 03.2017 I. n.é. stat.
2017. október 02.2017 II. né. stat.
2018. január 02.2017. III. n.é. stat.
2018. április 04.2017. IV. n.é. stat.
2018. július 02.2018 I. n.é. stat.
2018. október 03.2018 II. n.é. stat.
2019. január 02.2018 III. n.é. stat.
2019. április 01.2018 IV. n.é. stat.
2019. július 01.2019 I. n.é. stat.
2019. október 03.2019 II. n.é. stat.
A közérdekű adatok felhasználása

A Csongrád MKI-nél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Csongrád MKI-nél nincs ilyen szerződés.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétételi listák
Közzétéve:  2017. május 11.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. május 11.
Megtekint:  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Csongrád MKI-n jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Csongrád MKI-n jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2017. május 11.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Csongrád MKI-n nincs ilyen megállapodás.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Csongrád MKI-n nincs ilyen megállapodás.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Csongrád MKI-n jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Jelenleg nincs releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Közzétéve:  2017. november 08.
Megtekint:  
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Jelenleg nincs releváns adat.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelenleg nincs releváns adat.

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. június 25.
Letöltés:    költségvetés 2019. II.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 16.költségvetés 2012
2014. október 16.költségvetés 2013
2015. március 19.költségvetés 2014
2016. július 21.költségvetés 2015
2017. március 03.költségvetés 2016
2019. június 25.költségvetés 2017
2019. június 25.költségvetés 2018
2019. június 25.költségvetés 2019. I.
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. június 25.
Letöltés:    beszámoló 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 16.beszámoló 2012
2015. május 18.beszámoló 2013
2016. július 21.beszámoló 2014
2017. május 19.beszámoló 2015
2018. május 11.beszámoló 2016
2019. június 25.beszámoló 2017
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. június 25.
Letöltés:    2019 mérleg I. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 16.2012 mérleg I. negyedév
2014. október 16.2012 mérleg II. negyedév
2014. október 16.2012 mérleg III. negyedév
2014. október 16.2012 mérleg IV. negyedév
2014. október 16.2013 mérleg I. negyedév
2014. október 16.2013 mérleg II. negyedév
2014. október 16.2013 mérleg III. negyedév
2014. október 16.2013 mérleg IV. negyedév
2015. szeptember 16.2014 mérleg I. negyedév
2015. szeptember 16.2014 mérleg II. negyedév
2015. szeptember 16.2014 mérleg III. negyedév
2015. szeptember 16.2014 mérleg IV. negyedév
2015. szeptember 16.2015 mérleg I. negyedév
2015. november 17.2015 mérleg II. negyedév
2016. július 21.2015 mérleg III. negyedév
2016. július 21.2015 mérleg IV. negyedév
2016. július 21.2016 mérleg I. negyedév
2017. március 03.2016 mérleg II. negyedév
2017. május 19.2016 mérleg III. negyedév
2017. május 19.2016 mérleg IV. negyedév
2018. május 11.2017 mérleg IV. negyedév
2018. május 11.2017 mérleg III. negyedév
2018. május 11.2017 mérleg II. negyedév
2018. május 11.2017 mérleg I. negyedév
2018. október 09.2018 mérleg I. negyedév
2019. június 25.2018 mérleg II. negyedév
2019. június 25.2018 mérleg III. negyedév
2019. június 25.2018 mérleg IV. negyedév
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. február 01.
Letöltés:    foglalkoztatottsági adatok 2018. IV. n.é.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 16.foglalkoztatottsági adatok 2012
2014. október 16.foglalkoztatottsági adatok 2013
2015. szeptember 22.foglalkoztatottsági adatok 2014
2017. július 06.foglalkoztatottsági adatok 2016. I. n.é.
2017. július 06.foglalkoztatottsági adatok 2016. II. n.é.
2017. július 06.foglalkoztatottsági adatok 2016. III. n.é.
2016. augusztus 17.foglalkoztatottsági adatok 2015
2017. július 06.foglalkoztatottsági adatok 2016. IV. n.é.
2018. május 17.foglalkoztatottsági adatok 2017. I. n.é.
2018. május 17.foglalkoztatottsági adatok 2017. II. n.é.
2018. május 17.foglalkoztatottsági adatok 2017. III. n.é.
2018. május 17.foglalkoztatottsági adatok 2017. IV. n.é.
2018. július 20.foglalkoztatottsági adatok 2018. I. n.é.
2018. október 09.foglalkoztatottsági adatok 2018. II. n.é.
2019. február 01.foglalkoztatottsági adatok 2018. III. n.é.
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2018. március 05.
Megtekint:  
Koncessziók

A Csongrád MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. június 20.
Letöltés:    éves közbeszerzési terv 2019 módosított
Közzétéve:  2019. május 13.
Letöltés:    Éves statisztikai összegzés 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. december 12.összegzés az ajánlatok elbírálásáról
2014. december 12.éves közbeszerzési terv 2013
2015. április 02.éves közbeszerzési terv 2014
2016. április 13.éves közbeszerzési terv 2015
2016. augusztus 08.összegzés ajánlatok elbírálásáról (tetőfelújítás)
2017. április 10.éves közbeszerzési terv 2016
2018. március 05.éves közbeszerzési terv 2017
2019. március 11.éves közbeszerzési terv 2018
2019. június 20.éves közbeszerzési terv 2019