Pirotechnika


Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági tevékenység

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
1szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 24. § (1) bekezdés, a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormány rendelet 3. §., valamint az 1. számú melléklet a) 6. bekezdésén alapul és a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Kormányrendelet 14./A & (5) bekezdése és 4. számú melléklete szerint  pirotechnikai termék felhasználására, forgalmazására, kiállítására, tárolására vonatkozó engedélyezési eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatóságként vesz részt. Csongrád megye közigazgatási területén a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illetékes.
A polgári célú pirotechnikai tevékenységet a 173/2011 (VIII.24.) Kormányrendelet szabályozza, a tájékoztató ezen rendelet alapján készült.
Az engedély iránti kérelmet az illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak kell benyújtani, a szakhatósági állásfoglalást a főkapitányság kérelmére adja ki igazgatóságunk.
A pirotechnikai tevékenység nem sértheti a tűzvédelmi előírásokat.
 
Pirotechnikai termékek forgalmazásának engedélyezése
A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását; a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) magyarországi tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám); a forgalmazni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát.
A kérelemhez mellékelni kell a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát; a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.
 
 
Pirotechnikai termék kiállításának engedélyezése
Kiállítási engedély a kiállítás időtartamára, de legfeljebb egy év időtartamra adható.
A pirotechnikai termék kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását; a kiállítás pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám), időtartamát; a kiállítási terület helyszínrajzát; a tervezett biztonsági intézkedéseket; a kiállításra tervezett pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát és mennyiségét.
 
Pirotechnikai termék tárolásának engedélyezése
A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásait valamint a  pirotechnikai termékek tárolási előírásait a 173/2011 (VIII. 24.) Kormány rendelet mellékletei tartalmazzák.
A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását; a tárolni kívánt pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét (osztályonként összegzett nettó hatóanyag-tartalmát); a tárolásra szolgáló létesítmény pontos helyét (a település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám), a kérelmező által meghatározott tárolási normát; a tárolásáért felelős természetes személy családi és utónevét; nők esetében születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát. A tárolásra szolgáló építménynek-helységnek az illetékes építéshatóság által kiadott használatbavételi, fennmaradási, rendeltetés megváltozási engedélyét. Átmeneti tárolás esetén a konténer megfelelőségét, igazoló dokumentumokat (ADR, RID, IMDG, ICAO).
A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát bizonyító okirat vagy bérleti szerződés hiteles másolatát; a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, műszaki leírását, a tárolási norma meghatározásával kapcsolatos számításokat, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a tűzvédelmi dokumentációt; a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.
 
Pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezése
A felhasználási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék(ek) megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét; a felhasználás pontos helyét és időtartamát; a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket; a felelős pirotechnikus születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét; a helyszínre szállítás módját.
A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, illetve a védőterületet; a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot; a helyszínre szállítás módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben a szükséges okmányok (jármű-jóváhagyási igazolás, jóváhagyási bizonyítvány, ADR/ADN oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát.
A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a szakhatósági állásfoglalást 8 napon belül kell kiadni.