Polgári védelmi kötelezettség


 

A polgári védelmi kötelezettség a honvédelmi kötelezettség része. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli. A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55, a nőkre 18-50 éves korukig terjed ki.

A polgári védelmi kötelezettséget a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (Pvtv.) és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. CV. törvény szabályozza.

 

Bejelentési kötelezettség

A polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, munkahelye és lakcíme megváltozását a nyilvántartást vezető szervnél bejelenteni. A bejelentést a kötelezettség alapjául szolgáló esemény, illetőleg változás napjától számított 15 napon belül kell teljesíteni.

 

Megjelenési kötelezettség

A polgári védelmi szervezet tagja határozattal polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, illetőleg gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni.

 

Polgári védelmi szolgálat

A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni.

A kötelezett polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején, illetőleg az Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben.

Veszélyhelyzetben (megelőző védelmi helyzetben) vagy katasztrófa esetén, illetőleg a katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg.

Aki a polgári védelmi szolgálatellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

Azokat a kötelezetteket, akik nem tartoznak a munkáltató, valamint a hadkiegészítő parancsnokság által átadott személyi körbe, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja fel.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a személyi adatok (neve, anyja neve, születési hely, idő, lakcím) szakképzettség, a foglalkozás, a munkahely megnevezése, címe, valamint a mentességi okokra vonatkozó adatokra.

Ugyanakkor, az adatvédelem vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szerint az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi vagy az ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri. (Ha az ügyfél kéri az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia. A kérelemnek ez a része az ügyfél személyes adata tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.)

A megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek és a polgármesternek (továbbiakban: polgármester) ennek megfelelően a Pvtv. ad felhatalmazást a személyes adatok fent meghatározott körének kezelésére. E személyes adatokon kívül a polgármester a polgári védelmi feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az adattal rendelkező szervtől vagy hatóságtól kérhet az állampolgár foglalkozására, illetőleg a szakképzettségére vonatkozó adatot, illetőleg egyéb, a szerv vagy a hatóság technikai eszközeire vonatkozó adatot. (Az adatszolgáltatást az adattal rendelkező szerv 15 napon belül köteles teljesíteni.)

A törvény meghatározza azt is, hogy a polgármester a településen lakcímmel rendelkező, polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárokról a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás céljából a fenti személyes adatokat mely forrásból kérheti. [Pvtv. 33. § (1)]

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget nem tevő, illetve a valótlan adatot közlő állampolgár az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet szerint pénzbírsággal sújtható.

Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a jogszabályban előírt bejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve aki gondatlanul a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltat [Korm. rend. 31. § (1) a-b)].

Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy, aki a polgári védelemről szóló törvényben meghatározott bejelentési, megjelenési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. [Korm. rend. 39. §]