Sugárveszélyes tevékenységek


Sugárveszélyes tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági tevékenység:
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a Kormány a Sugáregészségügyi Decentrum és az OTH hatáskörébe tartozó,
 
 • a radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében
 
 • a radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetébe
 
 • radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében
 
Nyitott sugárforrás esetén, a tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés és a lakosságra való veszélyesség megítélése szakkérdésekben az első fokú engedélyezési eljárásokbana megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.
 
 
A kérelem és a tervdokumentáció tartalma, illetve a helyszíni szemlén vizsgálandó, a szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges követelmények:
 
 • az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM. rendeletben előírtak,
 • a 16/2000. (VI. 8.) EüM. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő adatszolgáltatás (10. számú melléklet),
 • az építmény – létesítmény – (hivatalos) helyszínrajza,
 • az építmények megközelíthetősége, tűzoltási felvonulási területének biztosítottsága,
 • a szükséges oltóvízmennyiség biztosítottsága,
 • a sugárveszélyes munkahelyek céljára szolgáló épületek alaprajza,
 • az épületeken belül a különböző funkciójú helyiségek paraméterei,
 • a helyiségben alkalmazandó berendezések technológiai elrendezése típusa,
 • a telephelyre, az épületekre, a helyiségekre, a berendezésekre és a technológiai folyamatokra vonatkozó, alapvető tűzvédelmi paraméterek. 
 • az előzmények teljes vizsgálata,
 • a tervdokumentációban meghatározott tűzvédelmi követelmények teljesülésének vizsgálata,
 • a használati előírások teljesülésének vizsgálata
 • a Tűzvédelmi szabályzat és mellékletei, munkavállalói tűzvédelmi oktatás nyilvántartása,
 • a Tűzriadó terv, annak évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyv,
 • a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök jegyzéke, az e munkakörökben dolgozók listája és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolatai,
 • tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök, felszerelések, tűzoltó vízforrások nyilvántartásai, felülvizsgálati dokumentumai,
 • közmű nyitó és elzáró szerelvények feliratozása, hozzáférhetősége
 • elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról és a feltárt hibák kijavításáról készült dokumentumok
 • az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetősége, tűzoltási felvonulási terület biztosítottsága (útépítés során útzár, útszűkítés)
 • a tűzcsapok (földalatti, földfeletti) meglétét, hozzáférhetőségét, új létesítését, áthelyezését,
 • a tűzjelzés feltétele,
 • a kiürítés megfelelősége (kijáratok, belső közlekedési utak)
 • a tűzoltás feltételeinek megléte (megközelíthetőség, belső oltóvíz hálózat, tűzoltó készülékek, stb.)
 • az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolási szabályai (tárolási mennyiség)