Településrendezési tervek


A településrendezési tervekkel kapcsolatos szakvéleményezési eljárásról
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény A polgármesternek (főpolgármesternek) a településrendezési eszköz kidolgozása előtt – beazonosítható módon – meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
 
Ennek során biztosítani kell:
 
·        az e törvény végrehajtására kiadott a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott államigazgatási szervek (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is) megkeresését oly módon, hogy azok véleményt nyilváníthassanak és ismertethessék (Előzetes véleménykérés keretében)
o       a rendezési feladat ellátásához szükséges – nyilvántartásuk részét képező – mindazon adatokat, amelyek a rendezés alá vont területtel kapcsolatosak, továbbá
o       a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelmények érvényre juttatásának feltételeit.
 
Ennek során a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a tervdokumentációban meghatározott tűzvédelmi követelmények teljesülését vizsgálva, az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét, tűzoltási felvonulási terület biztosítottságát, a tűzcsapok (földalatti, földfeletti) meglétét, hozzáférhetőségét, új létesítését, áthelyezését a tűzoltás feltételeinek meglétére vonatkozóan fogalmazza meg elvárásait.
 
Az elkészített helyi építési szabályzatot és településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás előtt a polgármesternek (főpolgármesternek) véleményeztetnie kell a Korm. rendeletben meghatározott közigazgatási, szervekkel, amelyek 22 munkanapon belül adhatnak írásos véleményt. (Szakvélemény kérése, az előzetes véleménykérésre adott válaszokban foglaltak érvényre juttatásával kapcsolatban.)
 
Az eltérő vélemények tisztázása érdekében a polgármesternek (főpolgármesternek) egyeztető tárgyalást kell tartania, amelyre a hely és az időpont megjelölésével a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt. (Amennyiben a tervben foglaltak eltérnek a kiadott szakvéleményben foglaltaktól)
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete meghatározza a környezeti vizsgálat lefolytatására kötelezett tervek és programok körét. E rendelet 3. számú melléklete alapján nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kérheti külön környezeti vizsgálat és értékelés elkészítését.