Letölthető kiadványok gyerekeknek, pedagógusoknak

 

 

KatasztrófavédelemVízi Misi - Foglalkoztató füzet Óvodások és alsó tagozatos tanulók számára

A "Vízi Misi" foglalkoztató füzet felhasználásával sikerül bemutatni, hogy a víz nemcsak "nagy kincs", hanem veszélyhelyzeteket is előidézhet.


KatasztrófavédelemA Biztonság Birodalma 1. munkafüzet az 1–2. osztályosok számára készült. A munkafüzet célja a biztonság fogalmának tisztázása az életkori sajátosságok figyelembevételével. A történet a Biztonság birodalmában játszódik, ahol Biztonság király él. A király lányát elrabolja Veszély herceg, és csak akkor adja vissza, ha az általa küldött veszélycsomag minden eleme ellen képesek védekezni. A veszélycsomagban árvíz, hóvihar, szélvihar, földrengés és vegyi baleset van. Szerencsére a királynak szolgálatára állnak a biztonság lovagjai: rendőr, határőr, tűzoltó és polgári védelmi lovag. A történet főhősei Ropi kutya és Polli cica, akik a birodalomba látogatva végigkísérik az eseményeket. Az első részben árvíz, hóvihar és szélvihar pusztít. Amíg a lovagok dolgoznak, addig a kutyus és a cica a Biztonság iskolájába siet, ahol Grundi, a bölcs vakond magyaráz el nekik mindent a veszélyekről. Grundi mester varázsgömbje elmondja a veszélyes helyzetekben betartandó helyes magatartási szabályokat.
 

 

KatasztrófavédelemA Biztonság Birodalma 2. munkafüzetet a 3–4. osztályosok számára állítottuk össze. Ropi kutya és Polli cica újra ellátogat a Biztonság Birodalmába. A munkafüzet ismétléssel kezdődik, amely az árvízről, hóviharról, szélviharról szól, újra feleleveníti a Biztonság lovagjairól tanultakat. A helyes veszélyhelyzeti magatartásformákat pedig „egérrágta szöveg”-ként közvetíti. A főszereplők új kalandokra indulnak, hisz a birodalomban megmozdul a föld. Újra Grundi mester varázsgömbje mondja meg, mi a teendő földrengéskor.

Majd újabb veszélyekkel találkoznak: egy veszélyes vegyi anyagot szállító kocsi felborul, és az emberek biztonságát fenyegeti. Persze a lovagok most is segítenek, hőseink pedig Grundi mesterhez menekülnek, ahol mindent megtudnak a veszélyes anyagot szállító jármű jelzéseiről. Grundi mester varázsgömbje utasításait itt is megtaláljuk. Megtanuljuk közösen a veszélyjelzés, segítségkérés módját. Beszéljük meg, miért kell elhagyni a környéket, térjünk ki a téma környezetvédelmi vonatkozásaira is!

A végén minden jóra fordul, kiderül, hogy Veszély herceg birodalmát Trenn, a kobold el akarta varázsolni, és a herceg csak így tudta megmenteni a saját és Biztonság király birodalmát. Ráadásul Violetta hercegnő és Veszély herceg egymásba szerettek, a történet végén nagy lakodalmat csapnak, ahol még Grundi mester is táncra perdül.

Barátaink sok tudással és tapasztalattal térnek haza. A munkafüzetet az ismereteket összegző tudáspróba zárja.


Katasztrófavédelem

112 fontos tudnivaló veszélyhelyzetekben
Foglalkoztató füzet 8-10 éveseknek

Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára készült foglalkoztató füzetben 12 fontos tudnivalót, tanácsot ismerhetnek meg a gyerekek, amely nemcsak katasztrófák, hanem a mindennapi életben előforduló veszélyhelyzetek megelőzésében, kezelésében segítheti őket.

A feladatok megoldásával a gyerekek játékos, életkoruknak megfelelő módon ismerhetik meg a tűzoltók, polgári védelmi szakemberek feladatait, megtudhatják, miben számíthatnak a segítségükre, hogyan kérhetnek segítséget veszélyhelyzetben, milyen veszélyhelyzetbe kerülhetnek, illetve milyen veszélyhelyzetek okozói lehetnek ők maguk, ha nem ismernek néhány alapvető szabályt.

A pedagógusok számára segítség lehet a munkafüzet abban, hogy megismertessék diákjaikkal a Magyarországon leggyakrabban előforduló veszélyhelyzeteket és azokat a magatartási szabályokat, amelyeket ilyen esetekben követni kell (pl. hogyan meneküljünk tűzeset vagy földrengés bekövetkeztekor, hogyan és kitől kérjünk telefonon vagy egyéb módon segítséget, hogyan segítsünk egymásnak, mit vigyünk magunkkal, ha a lakásunkat valamilyen veszély miatt ideiglenesen el kell hagynunk stb.). 

Fontos nagy hangsúlyt fektetni a veszélyek megelőzésére, környezetünk megóvására, ezért a füzet tartalmaz olyan játékos feladatokat is, amelyek megismertetik a tűzmegelőzés, a tudatos energiafelhasználás, a környezetvédelem és a balesetmegelőzés legfontosabb szabályait. 

A füzet hátsó borítólapja egyben a UNICEF „Riskland” című társasjátékának a magyar nyelvű változata, amellyel az újonnan elsajátított, vagy a már ismert, de ily módon tudatosított veszélyhelyzeti ismereteket lehet játékos formában gyakorolni. 


 
KatasztrófavédelemTüzet viszek...
képsorozat óvodásoknak

Az óvodás korosztály számára összeállított tűzmegelőzési program kiemelt feladata, hogy hozzájáruljon a kisgyerekeket körülvevő külső világ tevékeny megismeréséhez, a biztonságos életvitel szokásainak alakításához. 

Cél a fejlettségüknek megfelelő tájékoztatás, figyelemfelkeltés, az óvatosságra intés, nem pedig az elriasztás, vagy a tiltás! 
A téma jellegzetességei miatt különösen alkalmas az önfegyelem, a szabálytudat alakítására, a helyes szokások kialakulásának és az élet és a környezet védelmét szolgáló magatartásminták megalapozására. 

A képek átfogják a kisgyermekek számára fontosnak ítélt, a tűzmegelőzéshez, a tűzveszélyes helyzetekhez és a tűzesetekhez kötődő alapvető ismereteket. 
A füzetben találhatók színező lapok, valamint olyan képsorozatok, amelyek - szétvágás után - csoportosításra, válogató elemzésre, történetkirakásra stb. is alkalmasak, de applikációs képekként is használhatók. 

Az óvodapedagógusok részére készített Útmutató érinti a tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat, javaslatokat ad a feldolgozásra.

KatasztrófavédelemTűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 6-8 éveseknek

Az iskolák legkisebbjei részére készült füzetből megismerhetők a tűz tulajdonságai, hasznossága és veszélyessége is. Példákat mutat arra, mire kell figyelni, mit kell tenni otthon, az iskolában vagy a szabadidőben ahhoz, hogy biztonságban legyünk. Bemutatja, ki hogyan segít, ha valaki bajba került, de azt is, hogyan segíthetünk önmagunkon. Figyelmeztet arra, hogy a megszelídített tűz elaltatja félelmünket, pedig a félelem nagyon hasznos tud lenni életünkben: arra sarkall, gondolkodjunk előre, próbáljunk felkészülni a veszélyekre, igyekezzünk megelőzni a tűzeseteket.
 
KatasztrófavédelemTűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 8-10 éveseknek

Ebben az életkorban már a fő cél a tudatos viselkedésre való felkészítés, a veszélyhelyzetek megelőzéséhez szükséges ismeretek átadása, az elvárható - ön- és mások mentésére szolgáló - magatartásminták megismertetése, gyakoroltatása.

A főbb témák a következők: 
- Az emberek tűzzel való kapcsolatának története 
- A tűzgyújtás története
- Tűzmegelőzés a háztartásban (sütés, főzés, fűtés, világítás) és a szabadban 
- A gyújtás és oltás alapvető szabályai 
- Menekülés, segítségkérés, elemi elsősegély 
- Alapismeretek a tűzoltóságokról 

A tantárgyközi kapcsolódásra lehetőséget teremt a számos irodalmi és természettudományi kitekintés. A feldolgozáshoz célszerű kilépni a tantermi környezetből, hiszen a közvetlen megfigyelés és a tevékenykedés során jobban rögzülnek a szükséges ismeretek, illetve gyakorlással elsajátíthatók a megfelelő készségek.
KatasztrófavédelemTűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 10-12 éveseknek

A sorozat harmadik füzete számol azzal, hogy 10-11 éves korban gyakori az iskolaváltás. A második füzet témakörei itt is megtalálhatók, természetesen már kibővített terjedelemben. 

Az életkori sajátosságokra alapozva nagy hangsúlyt kap a veszélyhelyzetekben előhívandó készségek kialakításához, belsővé válásához szükséges tevékenységek, magatartásmódok gyakoroltatása. 

Felügyelet mellett kipróbálható a biztonságos gyújtás, illetve megismerik a kézi tűzoltó készülékek működését. 
Gyakorolják a háztartásban használt berendezések biztonságos használatát, elmélyítik a szabadidőben és ünnepekkor alkalmazandó tűzmegelőzési szabályokat. 
Gyakorolják a szabályos tűzjelzést és a pánikmentes menekülést a különféle rendeltetésű épületekből.
KatasztrófavédelemTűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 12-14 éveseknek

A 12-14 évesek számára összeállított füzet felöleli mindazt az elméleti és gyakorlati ismerethalmazt, melynek segítségével a tanulók elsajátíthatják a veszélyhelyzetben követendő viselkedésmintákat, bővíthetik elméleti ismereteiket, megismerhetik állampolgári kötelezettségeiket. 

Fontos cél, hogy értsék a használati utasítások szabályait, tudják biztonságosan kezelni a leggyakrabban használt eszközöket, gyakorlottá váljanak az önellátáshoz szükséges alapvető tennivalókban, a biztonságos életvitelhez szükséges problémamegoldásban, jól kezeljék a döntéshelyzeteket. 

A foglalkozások során gyakorlatot szerezhetnek az életet és környezetet védő magatartáshoz szükséges alapkészségekben, tájékozódhatnak a tűzoltóságokról. 

A 14 éves kor megfelelő idő arra, hogy belsővé váljon a tanulók szabálykövető magatartása minden területen, mely mögött tudatos ismeretalkalmazás áll.


KatasztrófavédelemVeled is megtörténhet 
veszélyhelyzeti ismeretek 7-8 osztályos tanulók részére
Kiadvány tanárok részére
 Tanári kézikönyv
File méret: 67 Mb, ZIP/PDF