Tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági feladatok

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi szerv a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében (a továbbiakban: Kormány rendelet) foglaltak alapján I. fokú tűzvédelmi hatóságként eljár:

a)  – a Kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tűzoltó készülékek karbantartása; a tűzvédelmi technika felülvizsgálatával, javításával összefüggő; a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési; valamint a tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban;

b) a polgári repülőterek létesítményei tekintetében a Kormányrendeletben meghatározott meghatározott tűzvédelmi hatósági ügyekben;

c) az alábbi építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben az építmény első végleges használatbavételéig:

- magas építmények,

- a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

- a 4 000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

- a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik;

d) azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

e) – a Kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 7. §-ában meghatározott hatósági és felügyeleti eljárásokban;

f) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről;

g) – a Kormányrendeletben meghatározott eljárások kivételével –  eljár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (kiemelt jelentőségű ügyekben), ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

h) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi;

i) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet;

j) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást.

 

A katasztrófavédelmi kirendeltség, mint helyi szerv a Kormány rendelet alapján I. fokú tűzvédelmi hatóságként eljár:

a) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben;

b) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi;

c) a Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár;

d) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

- az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

- a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

- a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

- tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,

- a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg,

e) a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja;

f) lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését;

g) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény (Kstv.) 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban;

h) azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja;

i) eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe;

j) a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi szerv, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség, mint helyi szerv  az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormány rendeletben meghatározott esetekben tűzvédelmi szakhatóságként eljár.

Az eljárások lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

A hatósági eljárások lefolytatásáért eljárási illetéket, vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, illetve az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján.