Lakosságvédelem

A polgári védelmi szakterület bemutatkozása:

Tisztelt Látogató!           

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi szakterület alapvető feladata egyfelől a természeti-, illetve civilizációs tényezők hatására kialakulható veszélyhelyzetek felszámolására rendelt, vagy az abban közreműködő szervek, szervezetek ilyen jellegű tevékenysége segítésében és koordinálásában való részvétel, másfelől az ezen események megelőzése területén, valamint az eredeti helyzet visszaállítását célzó felkészítési-, lakosságvédelmi-, szervezési- tervezési,- hatósági-, ellenőrzési területen jelentkező feladatok végzése.

A polgári védelmi szakterület gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket, folyamatosan vezeti és napra készen tartja a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges adatbázisokat.

Koordinálja a különböző veszélyhelyzetekkel szembeni védekezés területi szakmai feladatait, többek között:

- a természet okozta veszélyhelyzetek (pl. rendkívüli időjárás, földrengés, stb.) hatásaira való felkészülést, polgári védelmi reagálást, a biológiai védelemmel (pl. járványok) kapcsolatos feladatokat,

- a civilizációs jellegű (pl. migráció, veszélyes áruk szállítása, iparbiztonság, stb.) veszélyhelyzetek bekövetkezte esetén jelentkező, a lakosság védelmével kapcsolatos feladatokat,

- a felsoroltakkal kapcsolatos hatósági, szükség esetén mentő jellegű tevékenységet,

- az önkéntes mentőszervezetek alkalmazásával, bevetésével kapcsolatos feladatokat

Meghatározott időszakban:

- működteti az ún. Területi Információs Központot,

- működteti a vármegyei Operatív Törzset.

Területi szinten határozza meg a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét. Részt vesz a szakterületet érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében, javaslattal él a területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetek megalakítására, végrehajtja e szervezetek felkészítését, illetve segíti a települési polgári védelmi szervetek felkészítését.

Szükség esetén javaslattal él a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai – biológiai - vegyi védelmére vonatkozó követelmények alkalmazására. A helyi szervek bevonásával irányítja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését, szükség esetén annak végrehajtását, elemzi és értékeli a vármegye és településeinek katasztrófa - veszélyeztetettségét, nyilvántartja a vármegye légi -és katasztrófa riasztására alkalmas eszközeit.

Az önkormányzatokkal kapcsolatos tevékenység, a vis maior események, valamint a helyreállítás és újjáépítés szakterületén - kormányzati döntés esetén - végzi a helyreállítás és újjáépítés vármegyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési feladatait, elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos vármegyei tevékenységet.

A helyi szervekkel együttműködve kapcsolatot tart az önkormányzatokkal a lakosságfelkészítési tevékenységet illetően. Részt vesz az államigazgatási, illetve az önkormányzati vezetők, valamint a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében.

Közreműködik a kulturális javak védelmével kapcsolatos területi feladatokban, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények veszélyhelyzetekre való felkészülését célzó szakmai útmutatók kidolgozásában.

A polgári védelmi szakterület szervezi és hajtja végre a katasztrófavédelem humanitárius segítségnyújtásának területi feladatait, koordinálja a Csongrád-Csanád vármegyében működő - a hazai katasztrófák elleni védekezésben, esetlegesen nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő - különleges mentőszervezetek tevékenységének védekezésbe történő bevonását és igénybevételét, a tűzoltósági szakterülettel közösen együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel.

A tűzoltósági szakterülettel együttműködve közreműködik a vármegye területén bekövetkezett – katasztrófavédelmet érintő - jelentősebb káresemények felszámolásában, szükség esetén segítséget nyújt a helyi szervek részére.

A BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére közreműködik a polgári védelem szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző polgári védelmi tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteinek előkészítésében, megkeresésre véleményezi a polgári védelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozását, segíti az önkormányzatok megelőző polgári védelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét.

Tisztelettel:

Tátrai János tű. alezredes

vármegyei polgári védelmi főfelügyelő