Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek

A polgári védelem olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja a katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

A polgári védelmi szervezet önkéntes és köteles személyi állománya útján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kat.), a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben, valamint a 2021. évi XCIII. törvényben (a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról) meghatározott feladatokat lát el.

A köteles polgári védelmi szervezetek:

A polgári védelmi szervezetek a központi, területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek, melyek állományát a polgári védelmi feladatok ellátása érdekében az önként jelentkezett személyekkel a Kat. 65. § (2) bekezdése szerint lehet kiegészíteni.

A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakhelye szerint illetékes polgármester osztja be.

A területi, valamint települési rendeltetésű polgári védelmi szervezetbe csak a település, fővárosban a fővárosi kerület területén lakó vagy ezek területén munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt lehet beosztani.

A polgári védelmi szervezetek egymásnak mellérendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja. 

Központi polgári védelmi szervezetek:

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője központi polgári védelmi szervezetet hoz létre olyan szakfeladat ellátására, amely szükséges szakértelmet és technikai eszközöket igényel. Felépítéséről és létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt. Tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki

A személyi és anyagi-technikai felépítésről a szervezet létrehozásának helye szerint illetékes igazgatóság kimutatást készít és tárolja a központi szervezetek megalakítási tervét.

A főigazgató a polgári védelmi szervezetek felépítésének és létszámának indokoltságát háromévente felülvizsgálja és intézkedik a szükséges módosítások átvezetésére.

Területi polgári védelmi szervezetek:

Területi polgári védelmi szervezetet kell létrehozni annak a polgári védelmi feladatnak a végrehajtására, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni. Felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján. Tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki.

A területi polgári védelmi szervezetnek a meghatározott működési területén kívül történő alkalmazása során a mentésben való részvételére akkor kerülhet sor, ha:

-      az adott mentési feladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezet a mentéssel érintett vármegyében nem jött létre vagy a feladatok a rendelkezésre álló szervezetek erejét és technikai lehetőségeit meghaladják;

-      a feladatok elhúzódó jellege az adott területen működő polgári védelmi szervezetek váltását teszi szükségessé;

-      a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem veszéllyel jár.

Amennyiben a területi polgári védelmi szervezet alkalmazására a szervezése alapjául szolgáló közigazgatási egység határán kívül kerül sor, irányításáért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért azon vármegye területi védelmi bizottságának elnöke felelős, ahol a polgári védelmi szervezet a tevékenységet kifejti.

Települési polgári védelmi szervezetek és megalakításaik:

Alkalmasnak kell lenniük a helyi veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére és az elsődleges mentési feladatok elvégzésére. Községben, városban, vármegyei jogú városban, fővárosi kerületekben kell létrehozni. Létszámát és összetételét a település veszélyeztetettségének megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: kirendeltség) javaslata alapján az illetékes polgármester állapítja meg és az állományt hatósági határozattal osztja be.

A települési polgári védelmi szervezetet az illetékes területi védelmi bizottság elnökének döntése alapján lehet más településen mentésre alkalmazni. Ha a települési polgári védelmi szervezet alkalmazására a településen kívül kerül sor, akkor annak irányításáért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért annak a településnek a polgármestere felelős, amelynek érdekében a polgári védelmi szervezetek a tevékenységüket kifejtik.

A települési polgári védelmi szervezetek polgári védelmi parancsnokságból és szakalegységekből állnak, melynek típusai különösen:

-      Infokommunikációs egység

-      Lakosságvédelmi egység

-      Egészségügyi egység

-      Logisztikai egység

-      Műszaki egység

Munkahelyi polgári védelmi szervezetek:

Munkahelyi polgári védelmi szervezetet a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében hatósági határozat alapján kell létesíteni. Tagjait a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki. Létrehozására és feladataira a gazdálkodó szervezet telephelye szerint illetékes kirendeltség vezető tesz javaslatot a polgármesternek, aki határozatban rendeli el a szervezet létrehozását, illetve osztja be a polgári szerv vezetője által kijelölt személyeket.

A szervezet megalakítási tervét a gazdálkodó szervezet vezetője a kirendeltség vezetővel együttműködve dolgozza ki, és a gazdálkodó szerv vezetője hagyja jóvá. A jóváhagyás előtt a megalakítási tervről a szervezet létrehozását elrendelő polgármester véleményt nyilvánít.

A jóváhagyott megalakítási terv egy-egy példányának őrzéséről a gazdálkodó szervezet vezetője, a megalakítási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője és a kirendeltség gondoskodik.

A munkahelyi polgári védelmi szervezetnek a polgári szerv működési területén kívüli alkalmazására a mentés irányításáért felelős személy döntése alapján kerül sor.

Polgári védelmi szervezetek létszáma:

A veszélyeztetettség alapján I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken a település lakosságszámának függvényében a polgári védelmi szervezetek létszáma:

-       100 000 lakos felett 750 fő,

-       50 000-100 000 lakos esetén legalább 500 fő,

-      10 000- 50 000 lakos esetén legalább 300 fő,

-       5000-10 000 lakos esetén legalább 150 fő,

-       1000-5000 lakos esetén legalább 50 fő,

-       300-1000 lakos esetén legalább 20 fő,

-       300 lakos alatt legalább 6 fő.
 

A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken a polgári védelmi szervezetek létszáma az előzőekben meghatározott létszám fele.

A katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken a települési polgári védelmi szervezet megalakítási tervét a jegyző, körjegyző a kirendeltség vezető közreműködésével dolgozza ki, és a település polgármester hagyja jóvá.

A települési polgári védelmi szervezet megalakítási tervét a kirendeltség vezető háromévente felülvizsgálja, és intézkedik a szükséges módosítások átvezetésére.

A települési polgári védelmi szervezet megalakítási tervének egy-egy példányát a szervezet megalakítási helye szerint illetékes település polgármesteri hivatalának jegyzőjénél, valamint a kirendeltségnél kell elhelyezni.

Ellátás egyéni védőeszközzel:

A központi, a területi és a települési polgári védelmi szervezetek egyéni védőeszközökkel való ellátása központi készletekből történik. A központi készletek beszerzéséről és elosztásáról a főigazgató gondoskodik. A központi készletekből biztosított egyéni védőeszközök állagának megóvásáról és biztonságos tárolásáról a polgári védelmi szervezetek megalakítási helye szerint illetékes polgármester gondoskodik.

A munkahelyi polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek egyéni bőr- és légzésvédő eszközzel történő ellátásáról a polgári szerv vezetője gondoskodik. Veszélyes anyagot gyártó, tároló, felhasználó létesítményt üzemeltető, valamint ezek közvetlen hatásterületén működő, hatósági határozattal kijelölt polgári szerv vezetője gondoskodik az ott dolgozó személyek menekülő-felszereléssel történő ellátásáról.