Vis Maior támogatás

1) Jogszabályi háttér:

 - 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

- 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről.

- 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,  illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről;

- 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól;

  

2) Általános rendelkezések:

 A támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezési kiadások – részbeni vagy teljes – megtérítése, valamint önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis maior események okozta károk helyreállításának részbeni vagy teljes támogatása. A benyújtott és a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve előzetes felülvizsgált formailag és tartalmilag megfelelő igények esetében a vis maior támogatás felhasználásáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Nem nyújtható támogatás annak az önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban együtt: önkormányzat), amely a) a benyújtott támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, b) nem járult hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák, c) nem nyilatkozott arról, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az e rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.

  

3) Értelmező rendelkezések:

 Folyó jellegű működési kiadások: az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó működési költségek, dologi kiadások, karbantartási, javítási költségek, eszközbeszerzések költsége, személyi kiadások, mely alól kivételt képez a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok egyéb központi forrásból meg nem térülő túlóraköltsége és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egyetértésével alkalmazott polgári védelmi szakalegységek egyéb központi forrásból meg nem térülő költsége. Védekezési munkálatok: a megelőző és a helyreállítási munkálatokon kívüli valamennyi olyan beavatkozás, amely a kár bekövetkezését megakadályozza vagy a lehető legkisebbre csökkenti, abban az esetben, ha a kár bekövetkezésének közvetlen, valós veszélye áll fenn. Megelőző munkálatok: minden olyan munkálat, amely a káresemények megelőzésére szolgál, és nem közvetlenül a védekezéssel és kárelhárítással függ össze, így különösen a káreseményt megelőző csatorna- vagy ároktisztítás, takarítási munkálatok. Vis maior esemény: olyan előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.

  

4) A támogatási alapelvek:

 A helyi önkormányzat támogatást igényelhet - az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, valamint; - az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, többcélú kistérségi társulási tulajdonban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével. Helyreállítás esetében támogatás – az ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények kivételével – kizárólag akkor igényelhető, ha a károk az önkormányzat kötelező feladatellátását szolgáló épületben, épületrészben következtek be, vagy közmű- és műtárgyaiban keletkezett kár vagy – utak, hidak, kompok esetében – a károsodás a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti. Amennyiben az esemény következtében a kötelező önkormányzati feladatot szolgáló épület összedől vagy helyreállíthatatlanul károsodik, a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító szerv előzetes szakmai véleménye alapján a Kormány egyedileg dönt a támogatásról új, a káreseményt megelőző funkciót betöltő beruházás meg valósítása érdekében.

  

5) A támogatás igénylésének feltétele:

 hogy az önkormányzat a kérelmét az előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezésétől vagy – védekezés esetén – a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül az 1. melléklet A) része szerinti adatlapon rögzítse az ebr42 rendszerben, és faxon bejelentést tegyen a minisztérium részére a vis maior eseményről. Ha a védekezés nem fejeződik be a támogatási kérelem benyújtásáig, az önkormányzat új bejelentést tehet a védekezést megszüntető határozat időpontjáig felmerülő újabb védekezési költségek támogatása érdekében. A bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. A katasztrófavédelmi igazgatóság 1/A adatlap lezárását követő 7 napon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon – az ebr42 rendszerben – tájékoztatást nyújt a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. A káresemény körülményeinek igazolására helyszíni vizsgálatot is folytat. A bejelentés követő 30 napon belül az illetékes kormányhivatal által koordinált bizottság - tagjai az illetékes kormányhivatal, katasztrófavédelemi-, vízügyi igazgatóság, és utak, hidak, kompok károsodása esetén a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ – helyszíni vizsgálatot végez. A helyszíni vizsgálat lefolytatásáról a 3/A melléklet szerinti jegyzőkönyvet az ebr42 rendszerben kell kiállítani. A rendkívüli időjárás által közvetlenül okozott károk (5) és (6) bekezdés szerinti vizsgálata esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére – térítésmentesen – tájékoztatást küld. Támogatás csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető. Nem igényelhető az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre, valamint felújítási előirányzatok pótlására. A települést ért különösen súlyos természeti csapás esetében, amelyben a lakóépületek jelentős része életveszélyessé vált vagy helyre nem állítható, kivételesen a támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. A települést érintő különösen súlyos természeti károk mérséklésére a védekezési, helyreállítási támogatás részben, előleg formájában azonnali segítségnyújtásként is folyósítható a miniszter előzetes döntésével. Az előleg az 1/B) szerinti adatlapon jelzett, előzetesen becsült helyreállítási/védekezési költségek legfeljebb 15%/-50%-ának megfelelő összeg lehet. Az önkormányzat az előleg kérelmét – támogatási kérelem lezárásáig – az ebr42 rendszerben rögzíti. Az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely az ebr42 rendszerben az 1/c szerinti adatlap, legkésőbb 3 napon belül javaslatot tesz a folyósítandó előleg összegére.

  

6) A támogatás igénylése:

 Az önkormányzat az 5. melléklet szerinti adatlapon rögzített, lezárt támogatási kérelmét kötelező mellékletek becsatolásával káresemény bejelentését követő 40 napon belül köteles benyújtani a Kincstárnak, illetékes kormányhivatalnak. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 7) A támogatás mértéke:

 A támogatás maximális mértéke a védekezési költségek és

            a) utak, hidak, kompok károsodása;

            b) pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás;

            c) oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi intézmények épület károsodása;

            d) igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épületeinek; 
            e) ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények;

            f) közmű és műtárgyai károsodása esetén helyreállítási költségek 70%.

 Az önkormányzat a meghatározottnál magasabb, de legfeljebb a költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet, ha

            a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot 
               jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet
               mellékletében szerepel, vagy

            b) 2009-ben és 2010-ben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
                támogatásában részesült, vagy

            c) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy a vis maior
                esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként
               alakult ki, és az adott térségben több települést is érintett.

 

A védekezéssel költségekhez 100%-os támogatás adható, amennyiben azok kihirdetett veszélyhelyzet időszakában keletkeztek. Kötelező feladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú építmények helyreállításához 100%-os támogatás illeti meg az önkormányzatot, amennyiben az esemény időpontjában adósságrendezési eljárás alatt állt.

 

8) A költségek között nem számolható el:

                 a) a tárgyi eszközök beszerzése;

                b) a megelőző munkálatok;

                c) a fejlesztések a 3. § (10) bekezdésében foglaltak kivételével;

                d) a rovar- és kártevőirtás költségei;

                e) a folyó jellegű működési kiadások.

 Utakban, járdákban keletkezett károk esetén kizárólag a károsodott szakasz olyan jellegű helyreállítása támogatható, amely a helyi közlekedés biztonságának visszaállítását szolgálja. Külterületen és árterületen levő utak helyreállításához támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha azok lakott külterület megközelítését szolgálják. Ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén a védelmi készültség megkezdésének napjától a készültség megszüntetését követő 30. napig tartó időszakban kiállított számlával, bizonylattal igazolható költségek számolhatók el. Kizárólag a készültség megkezdésétől annak megszüntetésig tartó időszakra vonatkozó teljesítési időponttal rendelkező számlák fogadhatók be.

  

9) Döntéshozatal:

 A támogatási igényekről a beérkezést követő 90 napon belül - szakmai javaslatok kikérésével - a miniszter dönt. A támogatásról hozott miniszteri döntés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség.