Hatósági tevékenység ismertetése

A katasztrófavédelem tűzvédelmi, vízügyi és iparbiztonsági hatósági szakterülete a megelőzési és kockázatcsökkentési feladatok elvégzésével biztosítja az emberi életek és a vagyoni javak védelmét, a létfontosságú rendszerek folyamatos működőképességét, valamint támogatja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokat.

A tűzvédelmi hatóság a tűzmegelőzési, a vízügyi hatóság a vízvédelmi hatósági hatáskörökben eljárva folytatja le a közigazgatási hatósági, szakhatósági eljárásokat.

A tűzmegelőzési hatósági tevékenység fő feladata a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások érvényesítése.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vízilétesítmények és a vízimunkák engedélyezése, továbbá a vízkárelhárítás, a vízminőség-védelmi kármegelőzés, valamint a víz, mint környezeti elem védelme érdekében látja el feladatait. Adóhatósági jogkörben jár el a vízkészletjárulék vonatkozásában.

Az iparbiztonsági hatóság a veszélyes anyagokkal, vagy azok jelenlétében végzett tevékenységek során a hatósági eszköztár alkalmazásával támogatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, a kockázatok lehető legkisebbre csökkentését, továbbá végzi a kijelölt kritikus infrastruktúrák védelmének koordinációs feladatait.

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok végrehajtásával felügyeli a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek biztonságos működését, biztosítja az állampolgárok és a környezet magas fokú védelmét.

A veszélyes áruszállításban (közúti, vasúti, vízi és légi) érintett járművek és telephelyek folyamatos ellenőrzésével támogatja a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés biztonságát, a szállítások során felmerülő kockázatok minimalizálását.

A kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokra jellemző, hogy a hivatásos katasztrófavédelem a létfontosságú rendszerelemek azonosításának és kijelölésének valamennyi szakaszában részt vesz, ezzel biztosítva a rendvédelmi és belbiztonsági szempontok érvényesülését.