Tűzvédelmi szakvizsga oktatás, vizsga szabályai, valamint a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

Jogszabályi háttér:

- 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (továbbiakban: Ttv.) 12. §

- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

- 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési,tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenység:

Aki

  • tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési,
  • tűzvédelmi szakvizsgáztatási

tevékenységet kíván folytatni, a Ttv. alapján köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait.

Oktatásszervezési és szakvizsgáztatási tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

Tűzvédelmi hatósági nyilvántartás:

A tűzvédelmi hatóság nyilvántartást vezet a fenti tevékenység végzésére jogosultakról, mely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,

b) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet 1. §. (2.) bekezdés c) pontja alapján a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, mint területi szerv I. fokú tűzvédelmi hatóságként jár el – egyebek mellett –  a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban.


Tevékenység bejelentése a tűzvédelmi hatóság felé: 

Az oktatásszervezői tevékenységgel kapcsolatos bejelentés (új regisztráció, amennyiben távoktatás formájában kívánják végezni a szolgáltatást) az alábbiak szerint történik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló a 2009. évi LXXVI. törvény 21. §-a alapján:

  • A bejelentésre a törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, valamint az elektronikus kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, a közreműködő hatóságra, az igazolási kérelemre, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.
  • A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,

d) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

  • Szolgáltató adataiban történt változás, tevékenység megszüntetés bejelentési kötelezettsége: 

A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Ha 2009. október 1-jétől az adott szolgáltatási tevékenységre az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabály bejelentési kötelezettséget ír elő, az adott szolgáltatási tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező szolgáltatót e tevékenység vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki a bejelentési kötelezettségének eleget tett. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság) 2009. október 1-ig hivatalból nyilvántartásba vette azt a szolgáltatót, aki 2009. október 1-jén az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy folytatására engedéllyel rendelkezik és az adott szolgáltatási tevékenységet jogszerűen, jogfolytonosan folytathatta, a hatóság a nyilvántartásba őket átvezette. A korábbi oktatásszervezői regisztráció alkalmával kapott regisztrációs számot, mint nyilvántartási szám továbbra is fel kell tüntetni a kiadott szakvizsga bizonyítványokon és jegyzőkönyveken.

 

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályai, valamint a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak, munkakörök szabályait a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet tartalmazza:

- Bejelentés: Tűzvédelmi szakvizsga OKTATÁS ÉS VIZSGA BEJELENTÉSE a tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervező kötelezettsége:

Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatósághoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus úton bejelenti

a) oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát,

b) szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),

c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör sorszámát és megnevezését.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a felkészítés és a szakvizsgáztatás módját. Online felkészítés és szakvizsgáztatás esetén az oktatásszervező a bejelentésben köteles rögzíteni, hogy a rendeletben meghatározott feltételek teljesülését hogyan biztosítja. 

- Bejelentés beérkezési ideje a tűzvédelmi hatósághoz: A bejelentésben az adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás vagy a tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja. 

- Változás a bejelentett adatokban: A bejelentett adatokban – az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével – bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.

- Szakvizsgáztatók: Az oktatásszervező bejelentésében – legfeljebb 3 fő – tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg – a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének neve, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány száma és nyilvántartási számuk megadásával –, aki szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját helyettesítheti. A helyettesítés esetén a módosítást nem kell a hatóság részére bejelenteni.

- Vizsga:  Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

- Oktatásszervezők tájékoztatási kötelezettsége a tűzvédelmi hatóság felé:

Az oktatásszervezők félévente (január 31-ig, valamint július 31-ig) a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít.


A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

 A tűzvédelmi szakvizsga szabályaival kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad: 

Környei Béla tű. alezredes (tel: 0662/621-295)

 

Iratminták:

Tűzvédelmi szakvizsga - bejelentő minta (2023.07.31.) 

Adatlap a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység bejelentéséhez (2015.10.29.) 

Adatlap a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység bejelentéséhez (2015.04.08.) 

Tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezők féléves adatszolgáltatás (2013.07.08.) 

Tűzvédelmi szakvizsga jegyzőkönyv minta (2013.07.08.)