Tűzgyújtás a szabadban

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosításra került, mely alapján a 2020. január 22-től hatályos állapotnak megfelelően változtak a szabadtéri tűzgyújtás és a szabadtéri tűzgyújtáshoz kapcsolódó tűzmegelőzés szabályai.

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS!

Belterületi valamint külterületi zártkerti ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen és a külterületi zártkertekben égetni. Az égetés lehetőségéről, rendeletben megengedett időszakáról az érintett település önkormányzatának honlapjáról lehet tájékozódni, illetve az önkormányzattól lehet információt kérni. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a korábbiakban nem használta a külterületen lévő zártkerti ingatlan fogalmát, és így a helyi rendeletek sem rendelkeztek róla. Ezeket figyelembe véve, ahol a helyi rendelet kizárólag belterületen engedélyezi az égetést az engedély külterületen lévő zártkerti ingatlanra való kiterjesztéséhez a rendeletek módosítása válhat szükségessé.

Külterületen – ide nem értve a külterületen lévő zártkerti ingatlanokat - az ingatlan tulajdonosa, használója az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban történt bejelentését követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az írásbeli bejelentést legkésőbb az égetés tervezett megkezdése előtt legalább 5 nappal kell benyújtani az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez. A bejelentésnek legalább tartalmaznia kell az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a helyszínen tartózkodó felelős személy nevét, elérhetőségét. 

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

  • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
  • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani
  • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
  • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkat www.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalon talál!