Pirotechnika tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági eljárás

Jogszabályi háttér: 

- katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Kat. tv.), 

- Kat. tv. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormány rendelet 3. §., valamint az 1. számú melléklet a) 6. bekezdése,

- a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Kormány rendelet,

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. Egyéb ügyek táblázat, 17. pont, 

- a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet.

 

A pirotechnikai termék felhasználására, forgalmazására, tárolására vonatkozó engedélyezési eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi szakhatóságként vesz részt. Csongrád-Csanád megye közigazgatási területén a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illetékes.

A polgári célú pirotechnikai tevékenységet a 173/2011. (VIII.24.) Kormány rendelet szabályozza, a tájékoztató ezen rendelet alapján készült.

Az engedély iránti kérelmet az illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak kell benyújtani, a szakhatósági állásfoglalást a főkapitányság kérelmére adja ki igazgatóságunk.

A pirotechnikai tevékenység nem sértheti a tűzvédelmi előírásokat.

Pirotechnikai termékek forgalmazásának engedélyezése:

A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását; a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) magyarországi tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám); a forgalmazni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát.

A kérelemhez mellékelni kell a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát; a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

Pirotechnikai termék kiállításának engedélyezése:

Kiállítási engedély a kiállítás időtartamára, de legfeljebb egy év időtartamra adható.

A pirotechnikai termék kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását; a kiállítás pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám), időtartamát; a kiállítási terület helyszínrajzát; a tervezett biztonsági intézkedéseket; a kiállításra tervezett pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát és mennyiségét.

Pirotechnikai termék tárolásának engedélyezése:

A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásait valamint a  pirotechnikai termékek tárolási előírásait a 173/2011 (VIII. 24.) Kormány rendelet mellékletei tartalmazzák.

A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását; a tárolni kívánt pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét (osztályonként összegzett nettó hatóanyag-tartalmát); a tárolásra szolgáló létesítmény pontos helyét (a település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám), a kérelmező által meghatározott tárolási normát; a tárolásáért felelős természetes személy családi és utónevét; nők esetében születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát. A tárolásra szolgáló építménynek-helységnek az illetékes építéshatóság által kiadott használatbavételi, fennmaradási, rendeltetés megváltozási engedélyét. Átmeneti tárolás esetén a konténer megfelelőségét, igazoló dokumentumokat (ADR, RID, IMDG, ICAO).

A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát bizonyító okirat vagy bérleti szerződés hiteles másolatát; a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, műszaki leírását, a tárolási norma meghatározásával kapcsolatos számításokat, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a tűzvédelmi dokumentációt; a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

Pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezése:

A felhasználási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék(ek) megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét; a felhasználás pontos helyét és időtartamát; a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket; a felelős pirotechnikus születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét; a helyszínre szállítás módját.

A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, illetve a védőterületet; a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot; a helyszínre szállítás módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben a szükséges okmányok (jármű-jóváhagyási igazolás, jóváhagyási bizonyítvány, ADR/ADN oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát.

 

Az engedélyköteles pirotechnikai tevékenységet végző személyek tűzvédelmi oktatását évente meg kell ismételni és az oktatást dokumentálni szükséges.

A pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalást 8 napon belül kell kiadni.